Poziomy znajomości języków

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) – określa stopień znajomości języka obcego w danej klasyfikacji, czyli w zakresie czterech umiejętności lingwistycznych:

  • w mówieniu,
  • słuchaniu,
  • czytaniu i
  • pisaniu.

Klasyfikacja została przyjęta przez Radę Europy, która wprowadziła 6 poziomów oznaczonych wielką literą i cyfrą:

  • A1 – początkujący,
  • A2 – niższy średnio zaawansowany,
  • B1 – średnio zaawansowany,
  • B2 – wyższy średnio zaawansowany,
  • C1 – zaawansowany,
  • C2 – profesjonalny.  
Poziom znajomości języka Opis kompetencji językowych dla danego poziomu
A1
Breakthrough (Beginner)
Umiejętności językowe na tym poziomie charakteryzują się rozumieniem i stosowaniem podstawowych zwrotów potocznych i zwrotów z życia codziennego. Osoba władająca językiem na tym poziomie umie przedstawić się i inne osoby oraz zadawać pytania w zakresie życia prywatnego (np. miejsce zamieszkania, znajomi, własne rzeczy). Ta osoba jest w stanie prowadzić prosty dialog, o ile druga osoba mówi wolno, w sposób zrozumiały i jest chętna do pomocy.
A2
Waystage
(Elementary/Preintermediate)
Osoba władająca językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często stosowane zwroty odnoszące się do  życia codziennego (np. informacje dotyczące rodziny, otoczenia, zakupów, pracy). Taka osoba jest w stanie komunikować się w prostych sytuacjach, w których potrzeba jedynie prostej wymiany informacji na typowe tematy. Umie ona  prosto opisywać swoje pochodzenie, środowisko, w którym przebywa, również odnosić się do kwestii związanych z najważniejszymi potrzebami życiowymi.
B1
Threshold
(Intermediate)
Osoba, która posługuje się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównej informacji w jasnych i standardowych wypowiedziach, odnoszących się do typowych zdarzeń (szkoła, praca, czas wolny itd.). Potrafi ona sprostać sytuacjom komunikacyjnym w czasie podróży, gdzie używany jest określony język. Potrafi ona konstruować proste i logiczne wypowiedzi na znane jej tematy, również te które ją ciekawią. Umie ona opisywać marzenia, nadzieje, doświadczenia, zdarzenia i ambicje, będąc w stanie krótko uzasadnić lub objaśnić swoje zdanie i zamierzenia.
B2
Vantage
(upper/post-intermediate)
Osoba komunikująca się na tym poziomie rozumie znaczenie głównego przekazu w złożonych tekstach na konkretne lub abstrakcyjne tematy, wraz z pojmowaniem polemiki na tematy techniczne odnoszące się do jej zawodu. Umie rozmawiać płynnie i samodzielnie, jest również w stanie prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka w taki sposób, że nie wywołuje to zakłopotania u rozmówcy. Formułuje ona transparentne komunikaty ustne i pisemne w szerokim spektrum  tematycznym, a także wyraża swoje zapatrywanie w dyskusji, będąc w stanie dokonać analizy wad i zalet różnorakich wariantów danego zagadnienia.
C1
Operational proficiency
(Advanced)
Osoba komunikująca się na tym poziomie rozumie wiele trudnych i  dłuższych tekstów, nie jest dla niej problemem odkrycie znaczenia wyrażonego pośrednio. Taka osoba wypowiada się płynnie i spontanicznie, potrafi również trafnie formułować swoje poglądy. Swobodnie posługuje się ona językiem w relacjach z innymi ludźmi (znajomi, kontakty społeczne, praca). Jest ona w stanie formułować dobrze zbudowane i wyczerpujące komunikaty w kontekście złożonych kwestii. Formułuje ona swoje wypowiedzi w sposób zorganizowany. Właściwie posługuje się ona przy wyrażaniu swojego zdania łącznikami i wskaźnikami służącymi zintegrowaniu tekstu komunikatu językowego.
C2
Mastery
(Nearly native-speaker level)
Osoba władająca językiem na poziomie C2 rozumie w gruncie rzeczy wszystko, co słyszy lub czyta. Bez problemu streszcza informacje z różnych źródeł, pisanych czy mówionych. Trafnie odtwarza zawarte w tych informacjach twierdzenia i wyjaśnienia, zachowując  ich koherentność (spójność). Wyraża ona swoje myśli w sposób płynny i precyzyjny. Bez problemu odróżnia odcienie semantyczne (znaczeniowe) w bardzo skomplikowanych zdaniach.

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies