Klasy podatkowe w Niemczech

Klasy podatkowe w Niemczech

♦ Zwrot podatku z Niemiec Szczecin ♦ Agrypa Group ♦


 
 • Zwrot podatku z Niemiec - sprawdź ofertę 

 • Zmiana klasy podatkowej 

 • ​W Republice Federalnej Niemiec wyodrębnia się sześć klas podatkowych (Steuerklassen).  


KLASA I     

 • Ta grupa obejmuje zazwyczaj kawalerów, panny, osoby rozwiedzione i owdowiałe, jeżeli nie mogły zostać zaklasyfikowane do klasy II lub III. Te osoby przez cały rok podatkowy były rozwiedzione lub owdowiałe i nie mają małoletnich dzieci, które muszą utrzymywać.
 • Do pierwszej klasy podatkowej przydzielane są również osoby, których współmałżonek nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech.
 • Osoby pozostające w separacji są również przydzielane do tej klasy.  
 • Pierwszą klasę podatkową otrzymują też pracownicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (beschränkte Steuerpflicht). Dotyczy to osób pracujących w Niemczech krócej niż pół roku (183 dni) i nie mających miejsca zamieszkania lub zwyczajnego pobytu w Niemczech (pracownicy przygraniczni - Grenzgänger). 
 • W przypadku pierwszej klasy pracodawca odprowadza większe zaliczki na podatek (Lohnsteuer) od wynagrodzenia pracownika, ale przez to pracownik ma możliwość odzyskania po rozliczeniu podatku znacznej części podatku, w niektórych przypadkach całego podatku.   

Urząd skarbowy obliczając podatek przy klasie I uwzględnia:
 • kwotę wolną od podatku (Grundfreibetrag) 2019r. 4584 euro,  
 • niepodlegającą opodatkowaniu cześć dochodu pracobiorcy (Arbeitnehmerpauschbetrag), 
 • sumę ryczałtową wydatków nadzwyczajnych (Sonderausgabenpauschbetrag),
 • ryczałt odliczany od podatku dochodowego na wydatki związane z ubezpieczeniem (Vorsorgepauschale),
 • sumę wolną od opodatkowania ze względu na posiadane dzieci (Kinderfreibetrag) w roku 2019r 7620 euro.  


KLASA II     

 • Ta klasa dotyczy osób stanu wolnego, samotnie wychowujących dzieci - panien, kawalerów, osób rozwiedzionych i owdowiałych, u których w gospodarstwie zameldowano przynajmniej jedno małoletnie dziecko, na które rodzic otrzymuje sumę pomniejszenia podatku na dziecko oraz zasiłek opiekuńczy lub rodzinne. W odniesieniu do pracowników owdowiałych przynależność do tej klasy podatkowej ma miejsce jedynie wtedy, gdy nie byli oni przydzieleni do III klasy podatkowej.
 • Pracownik przydzielony do pierwszej klasy podatkowej może wnioskować o przyznanie korzystniejszej drugiej klasy podatkowej pod warunkiem, że ma prawo do ulgi dla rodzica samotnie wychowującego dziecko (Alleinerziehendenentlastungsbetrag). 
 • Urząd skarbowy obliczając podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer) przy drugiej klasie podatkowej bierze pod uwagę wszystkie ulgi tak jak przy klasie pierwszej i ulgę dla rodzica samotnie wychowującego dziecko. 


KLASA III     

 • Ta klasa obejmuje pracowników żonatych, pracownice zamężne, wdowców jak również wdowy w  roku kalendarzowym, w którym zmarł/zmarła małżonek/małżonka. W odniesieniu do małżeństw klasa ta dotyczy osób, które utrzymują bezrobotnego małżonka lub których partner/partnerka wybrał/wybrała V klasę podatkową (mniej zarabiający). 
 • Urząd skarbowy obliczając wymiar podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer) dla trzeciej klasy podatkowej uwzględnia wszystkie ulgi tak jak w przypadku pierwszej klasy z tą różnicą, że kwota wolna od podatku przy rozliczeniu wspólnym małżonków jest podwajana (4584 euro x 2 = 9168 euro w roku podatkowym 2019). Dla kombinacji klas 3/5 małżonków urząd skarbowy obliczając podatek od wynagrodzenia dla klasy piątej nie uwzględnia ani kwoty wolnej od podatku (Grundfreibetrag) ani kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadane dzieci (Kinderfreibetrag). 
 • Pracodawca odprowadza w przypadku wynagrodzenia pracownika z trzecią klasą podatkową mniejszy podatek od wynagrodzenia, ale po rozliczeniu podatku zwrot podatku jest mniejszy od tego dla wynagrodzenia z pierwszą klasą podatkową.  


KLASA IV     

 • Obejmuje małżonków, którzy oboje pracują w Niemczech i mają porównywalne dochody (wysokość podatku od wynagrodzenia przy tej klasie przy małżonkach z kombinacją klas 4/4 jest podobna jak przy klasie pierwszej).
 • Przy większych różnicach w zarobkach  (60/40%) korzystna jest kombinacja klasy III i V (III klasa - małżonek więcej zarabiający, V klasa - małżonek mniej zarabiający). 


KLASA V     

Do tej klasy zaklasyfikowane są osoby, gdy różnica w wynagrodzeniu małżonków jest znaczna. Klasa V jest dla jednego małżonka zamiast klasy IV, jeżeli drugi małżonek wybrał klasę III.


KLASA VI       

 • W tej klasie podatkowej są pracownicy, którzy równocześnie pobierają wynagrodzenie z przynajmniej dwóch źródeł dochodowych związanych z zatrudnieniem (osoby samotne i małżonkowie). 
 • Ta klasa podatkowa ma najmniej korzyści. W przypadku, gdy pracownik nie dostarczy swojemu pracodawcy wszystkich wymaganych danych osobowych do ustalenia klasy podatkowej, pracodawca jest zobowiązany przydzielić takiemu pracownikowi szóstą klasę podatkową.
 • Urząd skarbowy wyliczając podatek od wynagrodzenia dla tej klasy podatkowej nie bierze pod uwagę żadnych ulg z wyłączeniem ryczałtu odliczanego od podatku dochodowego na wydatki związane z ubezpieczeniem (Vorsorgepauschale). 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies