Klasy podatkowe w Niemczech

Klasy podatkowe w Niemczech

♦ Zwrot podatku z Niemiec Szczecin ♦ Agrypa Group ♦


 
 • Zwrot podatku z Niemiec - sprawdź ofertę 

 • Zmiana klasy podatkowej 

 • ​W Republice Federalnej Niemiec wyodrębnia się sześć klas podatkowych (Steuerklassen).  


KLASA I     

 • Ta grupa obejmuje zazwyczaj kawalerów, panny, osoby rozwiedzione i owdowiałe, jeżeli nie mogły zostać zaklasyfikowane do klasy II lub III. Te osoby przez cały rok podatkowy były rozwiedzione lub owdowiałe i nie mają małoletnich dzieci, które muszą utrzymywać.
 • Do pierwszej klasy podatkowej przydzielane są również osoby, których współmałżonek nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech.
 • Osoby pozostające w separacji są również przydzielane do tej klasy.  
 • Pierwszą klasę podatkową otrzymują też pracownicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (beschränkte Steuerpflicht). Dotyczy to osób pracujących w Niemczech krócej niż pół roku (183 dni) i nie mających miejsca zamieszkania lub zwyczajnego pobytu w Niemczech (pracownicy przygraniczni - Grenzgänger). 
 • W przypadku pierwszej klasy pracodawca odprowadza większe zaliczki na podatek (Lohnsteuer) od wynagrodzenia pracownika, ale przez to pracownik ma możliwość odzyskania po rozliczeniu podatku znacznej części podatku, w niektórych przypadkach całego podatku.   

Urząd skarbowy obliczając podatek przy klasie I uwzględnia:
 • kwotę wolną od podatku (Grundfreibetrag) 2022r. 10347 euro (20694 euro dla rozliczenia wspólnego), 
 • niepodlegającą opodatkowaniu cześć dochodu pracobiorcy (Arbeitnehmerpauschbetrag) od 2022r. 1200 euro, 
 • sumę ryczałtową wydatków nadzwyczajnych (Sonderausgabenpauschbetrag),
 • ryczałt odliczany od podatku dochodowego na wydatki związane z ubezpieczeniem (Vorsorgepauschale),
 • sumę wolną od opodatkowania ze względu na posiadane dzieci (Kinderfreibetrag) w roku 2022r. 2810 euro ( rozliczenie indywidualne).


KLASA II     

 • Ta klasa dotyczy osób stanu wolnego, samotnie wychowujących dzieci - panien, kawalerów, osób rozwiedzionych i owdowiałych, u których w gospodarstwie zameldowano przynajmniej jedno małoletnie dziecko, na które rodzic otrzymuje sumę pomniejszenia podatku na dziecko oraz zasiłek opiekuńczy lub rodzinne. W odniesieniu do pracowników owdowiałych przynależność do tej klasy podatkowej ma miejsce jedynie wtedy, gdy nie byli oni przydzieleni do III klasy podatkowej.
 • Pracownik przydzielony do pierwszej klasy podatkowej może wnioskować o przyznanie korzystniejszej drugiej klasy podatkowej pod warunkiem, że ma prawo do ulgi dla rodzica samotnie wychowującego dziecko (Alleinerziehendenentlastungsbetrag). 
 • Urząd skarbowy obliczając podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer) przy drugiej klasie podatkowej bierze pod uwagę wszystkie ulgi tak jak przy klasie pierwszej i ulgę dla rodzica samotnie wychowującego dziecko. 


KLASA III     

 • Ta klasa obejmuje pracowników żonatych, pracownice zamężne, wdowców jak również wdowy w  roku kalendarzowym, w którym zmarł/zmarła małżonek/małżonka. W odniesieniu do małżeństw klasa ta dotyczy osób, które utrzymują bezrobotnego małżonka lub których partner/partnerka wybrał/wybrała V klasę podatkową (mniej zarabiający). 
 • Urząd skarbowy obliczając wymiar podatku od wynagrodzenia (Lohnsteuer) dla trzeciej klasy podatkowej uwzględnia wszystkie ulgi tak jak w przypadku pierwszej klasy z tą różnicą, że kwota wolna od podatku przy rozliczeniu wspólnym małżonków jest podwajana (10347 euro x 2 = 20694 euro w roku podatkowym 2022). Dla kombinacji klas 3/5 małżonków urząd skarbowy obliczając podatek od wynagrodzenia dla klasy piątej nie uwzględnia ani kwoty wolnej od podatku (Grundfreibetrag) ani kwoty wolnej od podatku ze względu na posiadane dzieci (Kinderfreibetrag). 
 • Pracodawca odprowadza w przypadku wynagrodzenia pracownika z trzecią klasą podatkową mniejszy podatek od wynagrodzenia, ale po rozliczeniu podatku zwrot podatku jest mniejszy od tego dla wynagrodzenia z pierwszą klasą podatkową.  


KLASA IV     

 • Obejmuje małżonków, którzy oboje pracują w Niemczech i mają porównywalne dochody (wysokość podatku od wynagrodzenia przy tej klasie przy małżonkach z kombinacją klas 4/4 jest podobna jak przy klasie pierwszej).
 • Przy większych różnicach w zarobkach  (60/40%) korzystna jest kombinacja klasy III i V (III klasa - małżonek więcej zarabiający, V klasa - małżonek mniej zarabiający). 


KLASA V     

Do tej klasy zaklasyfikowane są osoby, gdy różnica w wynagrodzeniu małżonków jest znaczna. Klasa V jest dla jednego małżonka zamiast klasy IV, jeżeli drugi małżonek wybrał klasę III.


KLASA VI       

 • W tej klasie podatkowej są pracownicy, którzy równocześnie pobierają wynagrodzenie z przynajmniej dwóch źródeł dochodowych związanych z zatrudnieniem (osoby samotne i małżonkowie). 
 • Ta klasa podatkowa ma najmniej korzyści. W przypadku, gdy pracownik nie dostarczy swojemu pracodawcy wszystkich wymaganych danych osobowych do ustalenia klasy podatkowej, pracodawca jest zobowiązany przydzielić takiemu pracownikowi szóstą klasę podatkową.
 • Urząd skarbowy wyliczając podatek od wynagrodzenia dla tej klasy podatkowej nie bierze pod uwagę żadnych ulg z wyłączeniem ryczałtu odliczanego od podatku dochodowego na wydatki związane z ubezpieczeniem (Vorsorgepauschale). 

Agrypa Group Zwrot podatku z Niemiec Szczecin, rozliczenie PIT Niemcy Szczecin, podatki Niemcy, biuro podatkowe Szczecin, kancelaria podatkowa Szczecin, deklaracja podatkowa Niemcy Szczecin, podatki Szczecin. 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies