Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne
♦ Tłumaczenia specjalistyczne Szczecin ♦ Agrypa Group ♦


 
 • Tłumaczenia specjalistyczne z uwagi na swoją specyfikę wykonywane są przez tłumaczy z dużym doświadczeniem i posiadających specjalistyczną wiedzę. Agrypa Group zapewnia rzetelny przekład specjalistyczny dzięki zaangażowaniu do projektów i zleceń translatorskich wykwalifikowanych tłumaczy, którzy wykazują się obszerną wiedzą w zakresie translatoryki fachowej i potrafią podołać najbardziej ambitnym projektom lingwistycznym.  Należą do nich głównie tłumacze/lingwiści wykonujący przekład w oparciu o wiedzę i praktykę w danych domenach (prawo, medycyna, ekonomia, technika) jak i tłumacze z odpowiednim dorobkiem naukowym.  
 • EMAIL: INFO@AGRYPA-GROUP.EU 

 • W przypadku zasięgania informacji prosimy o kontakt tel. 0048-691-817-809.
 • Każdy dokument/tekst, który ma zostać przetłumaczony, jest wyceniany z uwzględnieniem stopnia trudności terminologii i ilości (zagęszczenia) terminów (wyrażeń fachowych). 
 • CENNIK TŁUMACZEŃ

 • JAKOŚĆ TŁUMACZENIA

 • WYCENA TŁUMACZENIA

 • KONTAKT


 
 1. Język specjalistyczny

 2. Tłumacz języka specjalistycznego

 3. Tłumaczenie języka medycyny

 4. Tłumaczenie języka prawniczego

 5. Tłumaczone dokumenty (farmacja, ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość i ubezpieczenia, marketing, informatyka, technika)

1. Język specjalistyczny

W kontekście tłumaczenia specjalistycznego warto wymienić cechy, które charakteryzują język fachowy. Do tych właściwości zaliczają się w szczególności:
 • terminologia (tworzy ją zbiór terminów - słów fachowych, stosowanych w danej dziedzinie),
 • termin (wyraz specjalistyczny) wykazuje precyzyjne definiowanie przedmiotu lub zjawiska do którego się odnosi,
 • uproszczenia morfologiczne mające na celu zapewnienie bardziej jednoznacznego i efektywnego przekazu,
 • hermetyka leksyki (słownictwo specjalistyczne jest hermetyczne, to znaczy ma ograniczone zastosowanie w kręgu specjalistów z danej domeny naukowej: medycyna, ekonomia, biologia itd.),
 • neutralność języka (wyłączenie cech emocjonalnych i stylistycznych),
 • konwencjonalność (wynik celowej i systematycznej aktywności określonej grupy zawodowej),
 • zastosowanie puryfikacji terminologicznej (eliminacja wieloznaczności i homonimii),
 • oszczędność formalna, użycie skrótów oraz uproszczona składnia.  

Poniżej zostały przedstawione przykłady terminów medycznych z języka angielskiego, niemieckiego i polskiego. Na tych przykładach widać różnice i podobieństwa w tworzeniu terminów medycznych. W języku niemieckim są to często wielowyrazowe złożenia tzw. Komposita. Porównując te terminy można zauważyć ich podobieństwa i różnice. Różnice widoczne są w semantyce wyrazów (znaczeniu), nie zawsze znaczenia  terminów (wyrazów specjalistycznych) w obu językach się pokrywają. Cechą charakterystyczną terminów jest to, że pozbawione są one polisemii (wieloznaczności). Ma to na celu uniknięcie błędów w interpretacji ich znaczenia. 

 
EN DE PL
spinous process
spinous: kolczasty
process: proces, procedura
Dornfortsatz
Dorn: kolec
Fortsatz: wyrostek
wyrostek kolczasty
apex of root
apex: wierzchołek
root: korzeń
Spitze
Spitze: wierzchołek
wierzchołek korzenia zęba
corpus callosum
corpus: zbiór, ciało
callosum: modzelowate
Balken
Balken: belka
ciało modzelowate 
common fibular nerve
common: wspólny
fibular: strzałka
nerve: nerw
Wadenbeinnerv
Wade: łydka
Bein: kość
Nerv: nerw
nerw strzałkowy wspólny
occipital bone
occipital: potyliczna
bone: kość
Hinterhauptsbein 
hinter: tylna
Haupt: głowa
Bein: kość
kość potyliczna 
 

2. Tłumacz języka specjalistycznego

Aby zapewnić jak najwyższą jakość tłumaczenia tłumacz języka specjalistycznego powinien:
 • ustawicznie pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę w obrębie danej branży (ciągła ewolucja języka fachowego),
 • konsultować się w razie konieczności i wątpliwości odnośnie adekwatności zastosowania określonej terminologii ze specjalistą z dziedziny, której dotyczy tłumaczenie,
 • dobrze orientować się w dziedzinie, której tłumaczenie dotyczy (nawet drobne nieścisłości w tłumaczeniu mogą powodować poważne następstwa, np. tłumaczenie medyczne),
 • wykazywać się znajomością akronimów - znaków i symboli, które w znaczący sposób wpływają na zrozumienie tekstu przez odbiorcę,
 • unikać niejednoznaczności wyrazów i braku precyzji w doborze ekwiwalentów (adekwatnych wyrazów), 
 • wychwytywać różne niuanse i przekazać właściwy kontekst,   
 • cechować się dociekliwością i wykazywać się umiejętnością wyszukiwania nieodzownych informacji,   
 • krytycznie podchodzić do haseł zawartych w słownikach specjalistycznych, ponieważ część z nich może zawierać błędy (dotyczy to w szczególności słowników dwujęzycznych, dlatego tłumacz powinien analizować znaczenia określonych terminów w oparciu o opracowania w języku docelowym),
 • zachować właściwy szyk zdania, styl i układ tekstu,
 • przygotowywać każdy dokument zgodnie z restrykcyjnymi normami,
 • wspomagać się w procesie przekładu programami translatorskimi (np. SDL Trados Studio, Across Language Server, SDLWorldServer, memoQ), które wspomagają w znaczący sposób proces translacji (pamięć tłumaczeń, bazy pamięci, zarządzanie terminologią). Warto tu nadmienić, że leksyka fachowa ewoluuje szybciej niż nowo pojawiające się wydania słowników i literatury fachowej dla lingwistów/tłumaczy.     

3. Tłumaczenie języka medycyny  

 • Translacja (tłumaczenie) języka medycznego wiąże się z dużą odpowiedzialnością ze względu na kontekst zdrowotny. Pominięcie określonych informacji, nawet jeżeli wydają się one nieistotne, jest niedopuszczalne. W związku z tym, należy podkreślić, że przekład języka medycznego powinien być wykonany przez lingwistę (tłumacza) wykazującego się bardzo dużą wiedzą w zakresie języka wyjściowego (języka przekładu) oraz dużym doświadczeniem translatorskim.
 • Duże znaczenie odgrywa fakt, że różne kwestie medyczne wiążą się ze stale rozwijającą się technologią, dlatego tłumacz powinien być dobrze zorientowany w kontekście jej rozwoju i pojawiających się nowych rozwiązań technologicznych. Aby zachować najwyższą jakość przekładu języka medycznego tłumacz musi permanentnie pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie medycyny, ponieważ postęp w medycynie jest bardzo szybki ze względu na pojawiające się coraz to nowe choroby, wirusy, ich mutacje oraz potrzebę udoskonalania istniejących już rozwiązań technicznych.
 • Tłumaczenie pojęć medycznych może przysparzać tłumaczowi różnych trudności z uwagi na fakt, że określone pojęcia medyczne mogą nie mieć swoich ekwiwalentów (odpowiedników) w języku docelowym. Wówczas tłumacz musi podjąć decyzję, czy lepszym rozwiązaniem jest użycie oryginalnego wyrażenia, czy ewentualnie odpowiedniej nazwy opisowej.   
 • Pomimo tego, że język medyczny unika terminów wieloznacznych, aby nie było błędów medycznych, występują terminy, które mogą u laika sprawiać wrażenie jednego terminu (wyrazu specjalistycznego). W rzeczywistości może chodzić o dwa różne terminy (homonimy), dwa odrębne leksemy (wyrazy). Poniższy przykład wyraźnie to obrazuje.
‘’luteina’’
a) hormon wytwarzany przez ciałko żółte w jajnikach i łożysku;
b) naturalny żółty barwnik obecny w roślinach.   

Dobry tłumacz dokonujący przekładu leksyki medycznej wychwyci najdrobniejsze niuanse językowe, aby uniknąć błędów. Błędy mogą się pojawić przy tłumaczeniu pozornie prostych wyrażeń medycznych. Poniższe przykłady niemiecko-polskie dobrze to obrazują. To co się wydaje prostym tłumaczeniem, może być tylko złudzeniem, w rzeczywistości adekwatny przekład jest nieznacznie odmienny i może mieć istotne znaczenie medyczne.  
 
Arztwahl                wybór lekarza (błędne tłumaczenie)
Arzt – lekarz          wolny wybór lekarza (poprawny przekład)
Wahl - wybór
 
groβes Becken          miednica duża (niepoprawne tłumaczenie)
groβ – duży                 miednica większa (właściwy przekład)
Becken – miednica
 
Poniższy przykład polsko-angielski pokazuje, że proste określenie może zostać wadliwie przetłumaczone na język docelowy (tu angielski). Angielski rzeczownik ‘’help’’ nie zawsze występuję w połączeniu z danym rzeczownikiem w określonym kontekście (tu medycznym), tak jest akurat w poniższym przypadku.   
 
pierwsza pomoc (medyczna)                first help (błędne tłumaczenie)
                                                                                 first aid, emergency treatment (poprawne tłumaczenie)      

Oczywiście określenie ''first help'' jest używane w języku angielskim, ale dotyczy to innego kontekstu (pierwsza pomoc jako pomoc, która nadchodzi pierwsza, np. pierwsza pomoc humanitarna itp.).          

Dziedziny medyczne: alergologia, chirurgia, dermatologia, diabetologia, endokrynologia, gastrologia, geriatria, ginekologia, hematologia, kardiologia, neurologia, okulistyka, onkologia, urologia, stomatologia i inne.  

Tłumaczone dokumenty medyczne:
 • diagnostyka obrazowa,
 • historia chorób,
 • wynik badania lekarskiego,
 • karta szczepień,
 • zwolnienie lekarskie,
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego,
 • świadectwo zdrowia,
 • wypis szpitalny,
 • zgoda pacjenta na badania,
 • protokół badań,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • opinia lekarska,
 • skierowanie,
 • decyzje i rozporządzenia wydawane przez Ministra Zdrowia,
 • charakterystyka różnorakich produktów medycznych,
 • podręcznik obsługi urządzeń medycznych,
 • patenty i umowy
 • i inne.   

4. Tłumaczenie języka prawniczego


Język prawny a język prawniczy

Choć leksemy (wyrazy) ‘’prawny’’ i ‘’prawniczy’’ brzmią podobnie, mają jednak odmienną referencję (odniesienie). Język prawny to język, w którym spisane zostały akty prawne i dokumenty stworzone przez organy ustawodawcze. Natomiast język prawniczy, to język, który używają prawnicy stosujący i interpretujący prawo. Do tekstów prawnych należy zaliczyć rozporządzenia, ustawy, dekrety, konstytucję oraz umowy międzynarodowe. Z kolei do tekstów prawniczych zaliczają się różnorakie artykuły naukowe w kontekście prawniczym, analizy prawne oraz inne dokumenty nie będące tekstami prawnymi.  

Język prawniczy ma charakter sformalizowany i bazuje na konstrukcjach myślowych o wysokim poziomie abstrakcji. Stosowanie prawa wymaga użycia pojęć prawnych i specjalistycznych terminów prawniczych wykluczających wszelkie możliwe nieporozumienia. Są to pojęcia nieużywane lub nieznane w języku potocznym (np. antychreza, cesja, ekspektatywa, prekluzja, zstępny, nawiązka, indos, delikt) lub pojęcia znane z ich doprecyzowaniem (koncesja, roszczenie, kasacja, uchodźca). 

Język prawniczy wzbogacany jest poprzez zapożyczenia (wyrażenia języka obcego przyjęte do języka docelowego i dopasowane do jego systemu fonologiczno-morfologicznego). Poniżej przedstawione zostały przykłady dla języka polskiego.
 
sankcja [lat. sanctio]
prewencja [ lat. preventio]
interwencja [lat. interventio]
werdykt [en. verdict]
bandyta [wł. bandito]
 
W języku prawniczym wykorzystywane są nie rzadko paremie prawnicze (prawo rzymskie), np. pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać, nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie).

W języku prawniczym (polskim jak i niemieckim) powszechnie używane są terminy wywodzące się z łaciny i greki, np. ex officio > z urzędu, benefitium > czyn dla dobra, ex post > po fakcie.

W celu określenia czynności prawnych, zjawisk prawnych itp. stosuje się różne techniki leksykalne, w języku polskim występują przeważnie oddzielne wyrazy (budowa analityczna), natomiast w języku niemieckim występują wyrazy połączone ze sobą (budowa syntetyczna – są to tzw. Komposita). Poniżej przedstawione zostały przykłady.
 
protest weksla - Wechselprotest 
czynność prawna rozporządzająca - Verfügungsgeschäft
obowiązek regresu - Regresspflicht
termin zawity - Ausschlussfrist 
 
W niemieckim języku prawniczym w mniejszym stopniu niż w polskim języku prawniczym tworzone są wyrażenia wielowyrazowe o charakterze analitycznym (oddzielne wyrazy), dotyczy to wyrażeń dwu-, trzy- i więcej wyrazowych. Poniżej przedstawione zostały przykłady.
 
władztwo prekaryjne – kurzfristige faktische Besitzeinrӓumung
dopuszczalny środek dowodowy – zulӓssiges Beweismittel
zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej – Befriedigung des Anspruchs eines Dritten
kara zastępcza na wypadek nieuiszczenia grzywny – Ersatzfreiheitsstrafe im Falle der Nichtzahlung der Geldstrafe
 
W angielskim języku prawniczym terminy tworzone są w sposób analityczny (oddzielne wyrazy) określające daną czynność, stan itd. Przykłady:
 
urgent action – czynność nagła
registration files – akty rejestrowe
certificate of incorporation – akt ustanowienia spółki
claim to recourse - roszczenie regresowe  
 
Tłumaczenie języka prawniczego wymaga od tłumacza przyswojenia nie tylko danych wyrażeń lub zwrotów prawniczych, lecz również wiedzy reprezentowanej przez system terminologiczny języka prawniczego. W przekładzie języka prawnego i prawniczego istotne znaczenie ma dopasowanie do terminu języka źródłowego precyzyjnie właściwego ekwiwalentu (odpowiednika w języku docelowym). Należy odnaleźć legalną definicję, tzn. taką, którą zamieścił prawodawca/ustawodawca w treści aktu prawnego. Terminologia prawa cechuje się precyzyjnym określaniem – ‘’odszkodowanie’’ nie znaczy to samo co ‘’zadośćuczynienie’’, znaczenie czasownika ‘’posiadać’’ nie zawsze równa się znaczeniu ‘’mieć’’.
 
Bywa czasami tak, że tłumacz musi dać sobie radę w przypadku, gdy w systemie prawa języka źródłowego nie ma odpowiednika terminu specjalistycznego języka docelowego (ekwiwalencja zerowa). W takim przypadku tłumacz może zastosować różne metody, aby zapewnić należyty przekład:
 1. Może on posłużyć się w przekładzie terminem tekstu źródłowego i zamieścić w nawiasie jego dosłowne tłumaczenie (kalka językowa) lub wyjaśnienie, np. PL > DE Sejm (Kammer des polnischen Parlaments),
 2. Może on użyć w przekładzie definicji lub opisu terminu tekstu źródłowego (np. DE > PL Grundverfϋgung – akt administracyjny nakazujący zwrot świadczenia lub zapłatę odszkodowania),
 3. Może on posłużyć się w tłumaczeniu neologizmem (wyrażenie nieistniejące w języku przekładu), np. DE > PL Oberlandesgericht – Wyższy Sąd Krajowy.
Przy tłumaczeniu języka prawniczego tłumacz powinien wykazywać duży krytycyzm, ponieważ pozornie prosty przekład może być wadliwie wykonany, np. DE > PL Grundgesetz der BRD > ustawa zasadnicza RFN (błędny przekład: konstytucja RFN), PL > DE Sejmik Województwa > Woiwodschaftsrat (wadliwy przekład: Woiwodschaftsparlament).
W angielskim języku prawniczym wyrażenia wieloznaczne mogą sprawiać problemy w doborze adekwatnego odpowiednika w języku docelowym. Poniżej przedstawione zostały terminy angielskie ‘’consideration’’ i ‘’damages’’, które wykazują wieloznaczność. W przykładowych zdaniach użyte zostały poprawne ekwiwalenty polskie (odpowiedniki polskie).
 
consideration > wynagrodzenie/świadczenie wzajemne

The claimant did not receive any consideration for the services.
Powód nie otrzymał żadnego wynagrodzenia za usługi.
 
Wyraz ‘’consideration’’ w języku potocznym ma między innymi znaczenia: namysł, czynnik, troska i inne kontekstowe znaczenia.
 
damages > odszkodowanie, zadośćuczynienie

The ordering entity may seek damages in an amount in excess of contractual penalties.
Zamawiający może ubiegać się o odszkodowanie przenoszące wysokość kar umownych.
 
Kolejny przykład pokazuje, że dopasowanie do polskiego terminu prawniczego ‘’roszczenie’’ poprawnego angielskiego odpowiednika może wiązać się z różnymi niuansami prawa języka docelowego. W języku angielskim jest kilka odpowiedników dla polskiego terminu ‘’roszczenie’’ > claim, right lub relief asked.  

''claim'': termin ‘’claim’’ może być użyty, jeżeli chodzi o twierdzenia powoda w pozwie (rozpatrywanie sprawy w trybie procesowym).

''right'': terminu ,,right’’ można użyć w przypadku, jeśli chodzi o obiektywnie istniejące uprawnienie (prawo materialne cywilne).

''relief asked'': termin ,,relief asked’’ znajduje użycie w kontekście żądań, które sformułowano w pozwie lub we wniosku.
 
Angielski termin ‘’claim’’ wykazuje różne kontekstowe znaczenia w prawie: 
 1. [Prawo procesowe] ‘’pismo procesowe’’, określane w systemie polskim jako ‘’pozew’’,
 2. [Prawo cywilne materialne] ‘’roszczenie’’,
 3. [Prawo upadłościowe] ‘’wierzytelność’’.
Poniższy przykład pokazuje, że tłumaczenie określonych terminów prawniczych z języka angielskiego na polski może być wykonane błędnie, ponieważ systemy prawne obu języków wykazują różnice. Bez znajomości tych niuansów przekład będzie wadliwy.  
 
 1. parental authority
 2. parental rights
Oba angielskie terminy są zbliżone do polskiego terminu ‘’władza rodzicielska’’. Dobór jednego z tych terminów jako poprawnego odpowiednika dla polskiego terminu ‘’władza rodzicielska’’ może być niemożliwy ze względu na fakt, że polski termin ‘’władza rodzicielska’’ to określenie prawnie niezdefiniowane i mające nieostre znaczenie.

Tłumaczone dokumenty prawnicze:
 • akty notarialne,
 • certyfikaty,
 • odpisy KRS,
 • pełnomocnictwa,
 • upoważnienia,
 • orzeczenia sądowe,
 • wyroki, oświadczenia,
 • zaświadczenia (ZUS, US),
 • umowy o przekazaniu praw autorskich,
 • umowy komisowe,
 • umowy licencyjno-serwisowe,
 • umowy handlowe,
 • umowy spółek,
 • akty założycielskie,
 • deklaracje zgodności WE,
 • świadectwa rejestracji,
 • patenty (wnioski, opisy)
 • i inne. 

5. Tłumaczone dokumenty (farmacja, ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość i ubezpieczenia, marketing, informatyka, technika)


Farmacja
Tłumaczone dokumenty:
 • instrukcje użycia lekarstw i produktów medycznych,
 • charakterystyka produktów leczniczych,
 • pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego,
 • oznakowanie opakowań leków i inne.  

Ekonomia
Niezbędną wiedzą tłumacza dokonującego przekładu języka ekonomii jest znajomość strategii translatorskich (kompetencja translatorska), która umożliwia mu dokonywanie analizy wyjściowego tekstu specjalistycznego i właściwych wyborów przy konstruowaniu tekstu docelowego, czyli tworzenie w języku docelowym wypowiedzi (tekstów), które są funkcjonalnie lub/i formalnie ekwiwalentne (odpowiednie) w stosunku do wypowiedzi/tekstów w języku wyjściowym.

Tłumaczone dokumenty:
 • materiały marketingowe, 
 • artykuły o tematyce ekonomicznej, 
 • biuletyny, 
 • zeznania podatkowe, 
 • audyty biegłych rewidentów,
 • bilanse,
 • analizy rynkowe, 
 • sprawozdania z działalności spółek,
 • statuty spółek,
 • prospekty emisyjne,
 • rachunek zysków i strat 
 • ​i inne.   

Finanse i rachunkowość
Tłumaczone dokumenty:
 • monity,
 • faktury,
 • dowody zakupu,
 • deklaracje celne,
 • raporty z badań biegłych rewidentów,
 • sprawozdania finansowe,
 • programy finansowe,
 • biznes plany,
 • rachunki zysku i strat,
 • bilanse,
 • raporty okresowe,
 • zestawienie środków trwałych,
 • PIT, CIT i inne.  

Bankowość i ubezpieczenia
Tłumaczone dokumenty:
 • akredytywy,
 • gwarancje bankowe,
 • poręczenia bankowe,
 • zaświadczenia bankowe,
 • wyciągi bankowe,
 • opinie bankowe,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • umowy ubezpieczeniowe,
 • opinie rzeczoznawców,
 • opisy wypadków i inne.  

Marketing
Tłumaczone dokumenty:
 • ulotki,
 • foldery,
 • materiały reklamowe,
 • katalogi i inne.

Informatyka
Tłumaczone dokumenty:
 • instrukcje użytkowania,
 • instrukcje montażu,
 • oprogramowania i inne.

Technika
Tłumaczone dokumenty:
 • budowa maszyn,
 • dokumentacja techniczna,
 • instrukcje obsługi,
 • katalogi,
 • foldery i inne.   
   

Agrypa Group Tłumaczenia specjalistyczne angielski Szczecin, tłumaczenia specjalistyczne niemiecki Szczecin, tłumaczenia specjalistyczne francuski Szczecin, tłumaczenia specjalistyczne hiszpański Szczecin, tłumaczenia specjalistyczne rosyjski Szczecin, tłumaczenia specjalistyczne ukraiński Szczecin, tłumaczenia specjalistyczne duński Szczecin, tłumaczenia specjalistyczne niderlandzki Szczecin, tłumaczenia specjalistyczne norweski Szczecin, tłumaczenia specjalistyczne szwedzki Szczecin, tłumaczenia specjalistyczne włoski Szczecin, tłumaczenie dokumentacji technicznej Szczecin, tłumaczenie instrukcji obsługi Szczecin, tłumaczenie katalogów Szczecin, tłumaczenie instrukcji montażu Szczecin, tłumaczenie oprogramowania komputerowego Szczecin, tłumaczenie stron internetowych Szczecin, tłumaczenie materiałów reklamowych Szczecin, tłumaczenie folderów Szczecin, tłumaczenie polis ubezpieczeniowych Szczecin, tłumaczenie opinii rzeczoznawców Szczecin, tłumaczenie bilansów Szczecin, tłumaczenie sprawozdań finansowych Szczecin, tłumaczenie statutów spółek Szczecin, tłumaczenie prospektów emisyjnych Szczecin, tłumaczenie analiz rynkowych Szczecin, tłumaczenie instrukcji użycia lekarstw Szczecin, tłumaczenie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Szczecin, tłumaczenie aktów notarialnych Szczecin, tłumaczenie odpisów KRS Szczecin, tłumaczenie pełnomocnictw Szczecin, tłumaczenie wyroków sądowych Szczecin, tłumaczenie orzeczeń sądowych Szczecin, tłumaczenie patentów Szczecin, tłumaczenie świadectw rejestracji Szczecin, tłumaczenie umów spółek Szczecin, tłumaczenie aktów założycielskich Szczecin, tłumaczenie umów handlowych Szczecin, tłumaczenie umów licencyjno-serwisowych Szczecin. 
​​​​​

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies