Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe
♦ Tłumaczenia przysięgłe Szczecin ♦ Agrypa Group ♦

 
 
 • Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są w szczególności w przypadku, gdy urząd, sąd czy inna instytucja wymaga poświadczenia zgodności przekładu z oryginałem dokumentu. W związku z tym takie tłumaczenia mogą wykonywać wyłącznie tłumacze przysięgli wpisani na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 • Tłumacz przysięgły musi opatrzyć wykonane przez siebie tłumaczenie przysięgłe swoją okrągłą pieczęcią zawierającą nr tłumacza przysięgłego nadany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i umieścić swój podpis.

 • Tłumacz przysięgły musi ponadto: 

- opatrzyć każde tłumaczenie przysięgłe notą poświadczającą zgodność dokumentu z jego oryginałem,

- podać w swoim repertorium tłumacza przysięgłego numer każdego kolejnego tłumaczenia przysięgłego,

- opisać w tłumaczeniu przysięgłym umieszczone pieczęcie urzędowe, dopiski ręczne, uwagi urzędowe, podpisy i inne istotne części składowe dokumentu, np. elementy graficzne dokumentu,

- umieścić w tłumaczeniu przysięgłym konieczny opis treści (np. ze względu na nieczytelność dokumentu, zniszczenie dokumentu itp.).  


 

CHARAKTERYSTYKA TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO

W zakresie tłumaczenia przysięgłego tłumacz przysięgły zobowiązany jest zachować w tłumaczeniu następujące zasady przekładu:
- wierność przekładu (tłumaczenia),
- bezstronność w tłumaczeniu,
- dokonać konsultacji ze znawcą przedmiotu, w szczególności w zakresie języka specjalistycznego,
- odnotować swoje czynności w repertorium czynności tłumacza przysięgłego,
- zamieścić adnotacje i uwagi wyróżnione kursywą w nawiasach kwadratowych,
- zamieścić uwagi o zmianach i poprawkach w dokumencie lub ingerencji osób trzecich,
- zamieścić adnotacje o godle / herbie państwowym,
- zamieścić adnotacje o logo i elementach blankietu urzędowego lub firmowego,
- zamieścić adnotacje o nieczytelności elementów tłumaczonego dokumentu,
- zamieścić adnotacje o podpisie / podpisach ,
- zamieścić adnotacje o odcisku pieczęci,

Powyższe zasady dotyczące przekładu przysięgłego są jedynie krótką charakterystyką. Całość zasad sporządzania tłumaczenia przysięgłego i pozostałych reguł dotyczących tłumaczeń przysięgłych jest zawarta w dokumencie ‘’Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego’’, który stanowi wytyczne w pracy zawodowej każdego tłumacza przysięgłego.


 

CENNIK TŁUMACZEŃ 
WYCENA TŁUMACZENIA 
JAKOŚĆ TŁUMACZENIA 
JĘZYKI 
KONTAKT

 


Uwierzytelnienie tłumaczenia


Uwierzytelnienie tłumaczenia polega na dokonaniu  czynności przez tłumacza przysięgłego na tekście już wcześniej przetłumaczonym przez inną osobę (nie mającą uprawnień do tłumaczenia przysięgłego). Tłumacz przysięgły sprawdza i układa zgodnie z wymogami Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego dokument przetłumaczony przez innego tłumacza (np. tłumacza technicznego). Tłumacz wpisuje dokonanie uwierzytelnienia do repertorium, w którym odnotowane muszą być wszystkie wykonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia i uwierzytelnienia.
Tak samo jak przy tłumaczeniu poświadczonym, tłumaczenie uwierzytelnione musi zostać podpisane przez tłumacza i opatrzone jego okrągłą pieczęcią. Na końcu uwierzytelnienia tłumacz powinien zamieścić formułę poświadczającą zgodność tłumaczenia z oryginałem. Tłumacz musi również opisać w tłumaczeniu oryginalny dokument – w szczególności pieczęcie i podpisy, które są w tym dokumencie.


 


Poniżej zostały wymienione dokumenty wymagające tłumaczenia przysięgłego:

 • dokumenty sądowe,

 • akty notarialne,

 • dokumenty potwierdzające tożsamość osób,

 • dokumenty urzędowe,

 • dokumenty dotyczące stosunku pracy,

 • dokumenty poświadczające wykształcenie,

 • dokumenty samochodowe,

 • dokumenty stanowiące opinię biegłego,

 • dokumenty dotyczące działalności gospodarczej,

 • dokumenty medyczne,

 • dokumenty techniczne.   

 

Dokumenty sądowe:

 • wyrok sądowy,
 • orzeczenie sądu,
 • protokół sądowy,
 • postanowienie sądu,
 • wniosek sądowy,
 • odwołanie od wyroku,
 • pozew sądowy,
 • pismo procesowe,
 • wniosek sądowy.
 

Akty notarialne:

 • akt rozwodowy,
 • upoważnienie,
 • pełnomocnictwo,
 • testament,
 • poświadczenie podpisów,
 • umowa zbycia nieruchomości,
 • umowa zbycia akcji.
 

Dokumenty potwierdzające tożsamość osób:

 • paszport,
 • dowód tożsamości,
 • legitymacja,
 • prawo jazdy,
 • karta pobytu.
 

Dokumenty urzędowe:

 • akt urodzenia,
 • akt małżeństwa,
 • akt zgonu,
 • dokumenty adopcyjne,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • wypis z księgi wieczystej,
 • dokumenty ZUS,
 • dokumenty podatkowe,
 • zastrzeżenie patentu,
 • zgłoszenie patentu,
 • opis patentowy. 
 

Dokumenty dotyczące stosunku pracy:

 • umowa o pracę,
 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • zaświadczenie o zarobkach,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • świadectwo pracy.
 

Dokumenty poświadczające wykształcenie:  

 • świadectwo szkolne,
 • dyplom ukończenia studiów,
 • indeks,
 • certyfikat,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • uprawnienie.
 

Dokumenty samochodowe:

 • karta pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • umowa kupna-sprzedaży,
 • dowód zakupu pojazdu (faktura/rachunek),
 • świadectwo przeglądu technicznego,
 • świadectwo homologacji,
 • certyfikat zgodności,
 • zezwolenie wywozu pojazdu,
 • dowód wymeldowania pojazdu.
 

Dokumenty stanowiące opinię biegłego:

 • opinia biegłego sądowego,
 • opinia prawna,
 • opinia podatkowa,
 • opinia rzeczoznawcy,
 • opinia biegłego rewidenta.
 
 

Dokumenty dotyczące działalności gospodarczej:

 • akt założycielski,
 • akt prawny,
 • statut firmy,
 • umowa handlowa,
 • umowa o kooperacji,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa najmu,
 • wpis do ewidencji,
 • wyciąg z KRS,
 • bilans,
 • sprawozdanie finansowe,
 • raport audytorski,
 • biznes plan,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • protokół ze zgromadzenia akcjonariuszy,
 • protokół ze zgromadzenia wspólników.
 
 

Dokumenty medyczne:

 • recepta,
 • książeczka zdrowia,
 • badanie pacjenta,
 • diagnoza lekarska,
 • opis choroby,
 • karta leczenia szpitalnego,
 • wypis ze szpitala,
 • zwolnienie lekarskie,
 • zaświadczenie lekarskie.
 

Dokumenty techniczne:

 • instrukcja obsługi,
 • dokumentacja techniczna,
 • opracowanie techniczne,
 • opis projektu architektonicznego,
 • opis projektu inżynierskiego.   
  


Agrypa Group Tłumaczenia przysięgłe Szczecin, tłumaczenia prawnicze Szczecin, tłumaczenia sądowe Szczecin, tłumacze przysięgli Szczecin, tłumacz przysięgły angielski Szczecin, tłumaczenie przysięgłe aktów urodzenia Szczecin, tłumaczenie przysięgłe aktów małżeństwa Szczecin, tłumacz przysięgły białoruski Szczecin, tłumaczenie przysięgłe dokumentów sądowych Szczecin, tłumaczenie przysięgłe aktów notarialnych Szczecin, tłumaczenie przysięgłe dokumentów urzędowych Szczecin, tłumaczenie przysięgłe aktów zgonu Szczecin, tłumaczenie przysięgłe świadectw pracy Szczecin, tłumaczenie przysięgłe umów o pracę Szczecin,  tłumacz przysięgły czeski Szczecin, tłumacz przysięgły duński Szczecin, tłumacz przysięgły francuski Szczecin, tłumacz przysięgły hiszpański Szczecin, tłumacz przysięgły niderlandzki Szczecin, tłumaczenia przysięgłe ukraiński Szczecin, tłumaczenie przysięgłe świadectw szkolnych Szczecin, tłumaczenie przysięgłe kart pojazdu Szczecin, tłumaczenie przysięgłe dowodów rejestracyjnych Szczecin, tłumaczenie przysięgłe dyplomów Szczecin, tłumaczenie przysięgłe opinii biegłego Szczecin, tłumaczenia przysięgłe francuski Szczecin, tłumaczenia przysięgłe rosyjski Szczecin, tłumaczenia przysięgłe hiszpański Szczecin, tłumaczenia przysięgłe norweski Szczecin, tłumaczenia przysięgłe duński Szczecin, tłumaczenie przysięgłe świadectw homologacji Szczecin, tłumaczenie przysięgłe opinii prawnych Szczecin, tłumaczenia przysięgłe niderlandzki Szczecin, tłumaczenia przysięgłe szwedzki Szczecin, tłumaczenie przysięgłe dokumentów medycznych Szczecin, tłumaczenie przysięgłe dokumentacji technicznej Szczecin, tłumaczenie przysięgłe wyciągów z KRS Szczecin, tłumaczenie przysięgłe zaświadczeń lekarskich Szczecin, tłumaczenie przysięgłe opisów chorób Szczecin, tłumaczenie przysięgłe opinii biegłych sądowych Szczecin, tłumaczenie przysięgłe umów Szczecin, tłumaczenia przysięgłe włoski Szczecin, tłumacz przysięgły niemiecki Szczecin, tłumacz przysięgły norweski Szczecin, tłumacz przysięgły rosyjski Szczecin, tłumacz przysięgły szwedzki Szczecin, tłumacz przysięgły ukraiński Szczecin, tłumacz przysięgły włoski Szczecin, tłumacz przysięgły holenderski Szczecin, tłumacz Szczecin, tłumacz przysięgły Szczecin, tłumacze Szczecin. 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies