RODO

Poniżej podane informacje i postanowienia dotyczą zgody naszych klientów, interesantów, zleceniobiorców, firm kooperujących, partnerów biznesowych i kandydatów ubiegających się o pracę na przetwarzanie swoich danych osobowych/danych swojej firmy i danych osobowych swoich pracowników. Te dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych przez Agrypa Group w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Nasi klienci, interesanci, zleceniobiorcy, firmy kooperujące, partnerzy biznesowi i kandydaci ubiegający się o pracę wyrażają zgodę na otrzymywanie od Agrypa Group informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną i telekomunikacyjną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawą z dnia 17.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2019.0.2460.).     

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym ,,RODO’’), firma Agrypa Group z siedzibą w Szczecinie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Agrypa Group.

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agrypa Group z siedzibą w 70-550 Szczecin, Pl. Hołdu Pruskiego 8/403, posługująca się nadanym numerem NIP: 853-125-30-57 oraz nadanym numerem REGON: 812-559-397. 

 2. Agrypa Group wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email info@agrypa-group.eu (Robert Gruszecki). 

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług oraz świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów zlecenia, a także realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych, które Państwu przysługują – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. w celu kierowania do Państwa przez Agrypa Group treści marketingowych w sposób, na który Państwo wyrazili zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Agrypa Group (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Agrypa Group polega na przesyłaniu do Państwa treści marketingowych w okresie świadczenia na Państwa rzecz usług drogą poczty elektronicznej, przez sms lub drogą telekomunikacyjną oraz dodatkowo w sposób, na który Państwo wyrazili zgodę. Uzasadniony interes Agrypa Group polega również na przesyłaniu do Państwa treści handlowych i marketingowych w okresie współpracy z Agrypa Group i w okresie świadczenia przez Państwa usług na rzecz Agrypa Group w ramach kooperacji lub jako zleceniobiorcy (art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych - dane niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą).  

 3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 4. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Agrypa Group (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Agrypa Group (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. w celu sporządzenia wyceny oferowanej przez Agrypa Group usługi w zakresie objętym treścią umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. a RODO,

 7. w celu wykonania obowiązków Agrypa Group wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia, w tym z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu zawarcia umowy zlecenia lub umowy o pracę (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 8. w celu przeprowadzenia rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa (podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

 9. w celu oceny kwalifikacji i umiejętności wymaganych w pracy na stanowisku, dla którego prowadzona jest rekrutacja (podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Agrypa Group – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),     

  j. w celu realizacji zlecenia wymiany walut/waluty poprzez stronę internetową www.agrypa-group.eu na podstawie ,,Regulaminu wymiany walut Agrypa Group''.                                                                                                                                                                                

 1. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych mogą być:
  a. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  b. podmioty świadczące na rzecz Agrypa Group usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, finansowe, analityczne, marketingowe,
  c. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  d. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  e. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana/Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  f. podmioty lub osoby wykonujące dla Agrypa Group usługi lub pracę w ramach współpracy lub zlecenia (zleceniobiorcy i firmy). 
     

 2. Agrypa Group nie będzie przekazywać Pani/Pana/Państwa danych osobowych do państw trzecich z wyłączeniem pośrednictwa pracy, delegowania (kraje Unii Europejskiej), zwrotu podatku z Niemiec, zwrotu składek emerytalnych z Niemiec i złożenia wniosku o zasiłek na dzieci w Niemczech.  

 3. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane: (a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów zlecenia przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów, (b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia dla Pani/Pana/Państwa usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pana/Pani/Państwa rzecz usług drogą elektroniczną, (c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana/Państwa przez Agrypa Group treści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana/Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (d) w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana/Państwa rzecz usług drogą elektroniczną, (e) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

 5. Każda wyrażona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Agrypa Group prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres Pl. Hołdu Pruskiego 8/403, 70-550 Szczecin lub poczty elektronicznej (wiadomość email na adres info@agrypa-group.eu).

 6. Ma Pani/Pan/Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych/danych osobowych swoich pracowników, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 7. Ma Pani/Pan/Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług oraz świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana/Państwa rzecz, zawierania oraz wykonywania umów zlecenia, zawierania umów zlecenia w celu świadczenia usług na rzecz Agrypa Group, świadczenia usług na rzecz Agrypa Group w ramach współpracy oraz wykonywania czynności i zadań w ramach kooperacji/partnerstwa biznesowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Agrypa Group jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną,  zawierania umów o pracę, umów zlecenia lub realizacji czynności i zadań w ramach kooperacji/partnerstwa.  

 9. Każda zmiana powyższych informacji musi być odnotowana poniżej przez administratora (Robert Gruszecki).

Data ostatniej zmiany: 02.01.2020r.           

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies