Regulamin strony internetowej Agrypa Group

 1. Formularze.
 2. Usługi.
 3. Reklama. 
 4. Regulamin tłumaczeń.
 5. Rozwiązywanie sporów.

1. Formularze.

 • Wypełnienie na naszej stronie formularza wyceny tłumaczenia lub formularza kontaktu/zapytania i wysłanie go na nasz email jest równoznaczne z Państwa akceptacją niniejszego regulaminu i Państwa zgodą na warunki określone w naszym RODO (informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Agrypa Group) – zakładki na dole naszej strony (Regulamin i RODO). Na stronie www.agrypa-group.eu nie ma praktycznej możliwości wysłania formularza wyceny tłumaczenia i formularza kontaktowego/zapytania bez zaakceptowania naszego regulaminu strony i RODO (zapora elektroniczna). Przed wysłaniem formularza są Państwo zobowiązani do zapoznania się z treścią naszego regulaminu i RODO. Powinni Państwo również zapoznać się z treścią naszej informacji dotyczącej ochrony prywatności naszych klientów, interesantów, pracowników, zleceniobiorców i partnerów biznesowych (zakładka Prywatność). 
 • Agrypa Group zastrzega, że odpowiedzi na przesłane zapytania w formularzu np. odnośnie tłumaczenia są udzielane po kompletnym wypełnieniu formularza przez klienta tzn. imię, nazwisko, email, telefon, załącznik (tekst do wyceny), dotyczy to również formularza kontaktowego.
 • Agrypa Group nie udziela odpowiedzi na zapytania przesłane w formularzu anonimowym osobom (np. nie podano emaila, nr telefonu itp.).  Odpowiedzi na zapytania od firm są możliwe wyłącznie na email główny firmy. 
 • Potwierdzenie zlecenia usługi np. tłumaczenia następuje poprzez przesłanie przez klienta emaila na email info@agrypa-group.eu z informacją o zleceniu usługi i dołączenie potwierdzenia przelewu/wpłaty zaliczki (format PDF), ewentualnie wpłacenie zaliczki w biurze (klient otrzymuje potwierdzenie wpłacenia zaliczki w biurze).  Zalecamy przelew w ramach tego samego banku (przelew natychmiastowy). 


2. Usługi.

Agrypa Group świadczy poprzez swoją stronę internetową następujące usługi:
 • Tłumaczenie zwykłe, przysięgłe i tekstów specjalistycznych (Polska i kraje UE).
 • Zwrot podatku z Niemiec (bez doradztwa podatkowego).
 • Rozliczenie PIT’u 36 plus PIT’u ZG.
 • Zwrot składek emerytalnych z Niemiec.
 • Zasiłek na dzieci z Niemiec.  
 • Reklama na naszej stronie internetowej (strona główna i podstrony -  (Polska i kraje UE).   

Wycena np. tekstu do tłumaczenia realizowana jest przez Agrypa Group zasadniczo poprzez wysłanie tekstu przez klienta przez formularz wyceny tłumaczenia z podaniem wszystkich niezbędnych danych przez klienta. 

Zamówienie usługi możliwe jest w drodze umownej (umowa zlecenie), również przez email główny info@agrypa-group.eu oraz formularz kontaktowy w zakładce ,,Kontakt'' lub na samym dole strony głównej. W przypadku wpłacenia zaliczki na poczet zamówionej usługi klient zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej należności po wykonaniu usługi przez Agrypa Group w uzgodnionym z tym klientem terminie. Takie zobowiązanie ma charakter prawnie wiążący klienta.  

Agrypa Group wyłącza swoje zobowiązanie do świadczenia usługi na rzecz klienta, jeżeli zostanie jednoznacznie stwierdzone, że zamówiono usługę np. dla pozoru - fikcyjne zamówienie, próba oszustwa, poświadczanie nieprawdy w emailu lub formularzu, również w innej sytuacji np. naruszenie obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej prawa - odmowa świadczenia usługi przez Agrypa Group ze wskazaniem na naruszenie niniejszego regulaminu. Agrypa Group przyjmuje potwierdzenie dokonania przelewu zasadniczo w formacie PDF, w innym przypadku możliwa jest odmowa przyjęcia zlecenia. 
 
Agrypa Group nie zwraca klientowi na jego konto wpłat / przedpłat dokonanych samowolnie bez uprzednich ustaleń / wyceny / zawartej umowy pomiędzy Agrypa Group i klientem (zleceniodawcą usługi).
Wyceny tłumaczenia / korekty / uwierzytelnienia dokonuje biuro Agrypa Group. Każdy dokument / tekst jest uprzednio wyceniany przed zleceniem usługi.
Ceny tłumaczenia stron podane na stronie Agrypa Group mają charakter informacyjny / orientacyjny (konieczna jest wycena tłumaczenia dokumentu / dokumentów przed zleceniem usługi).


3. Reklama.

3.1. Reklama firm na stronie www.agrypa-group.eu.

Na naszej stronie mogą Państwo reklamować swoje usługi i produkty. Reklama może zostać umieszczona na stronie głównej lub na pozostałych stronach. Na stronie głównej reklama jest umieszczona na dole strony pod zakładką Reklama - www.agrypa-group.eu, natomiast reklama na pozostałych stronach jest umieszczana na górze strony. Na Państwa życzenie umożliwimy klientom przeglądającym reklamę przejście bezpośrednio do Państwa strony internetowej. Nasza strona jest często odwiedzana ze względu na różnorodne usługi oraz ciągłą reklamę w wyszukiwarce Google. Na naszej stronie nie można zamieszczać reklam z branży konkurencyjnej: tłumaczenie, nauka języków, zwrot podatku z Niemiec, zasiłek rodzinny z Niemiec, zwrot składek emerytalnych z Niemiec, pośrednictwo pracy (oferty pracy w Polsce i Unii Europejskiej) i reklam firm zajmujących się reklamowaniem usług i produktów. Dotyczy to również reklam z adresem www do strony zawierającej/stron zawierających usługi konkurencyjne dla Agrypa Group. Cennik reklamy znajduje się w zakładce ‘’Reklama’’ na dole naszej strony.

3.2. Reklama firmy Agrypa Group w wyszukiwarkach internetowych (informacja prawna). 
 • Agrypa Group reklamuje swoje usługi w Internecie w różnych wyszukiwarkach internetowych. 
 • Agrypa Group reklamuje swoje usługi w Internecie również na stronach innych firm na bazie zawartych umów.
 • Agrypa Group w celu ochrony swoich interesów może w zgodzie z polskim i unijnym prawem podejmować kroki prawne w związku z naruszaniem przepisów o ochronie konkurencji i innych przepisów prawnych polskich i UE dotyczących wyrządzania bezprawnie szkód gospodarczych. Wszelkie koszty sądowe i inne związane z ochroną interesów prawnych i gospodarczych Agrypa Group mogą być nałożone na podmioty i osoby naruszające interesy gospodarcze Agrypa Group. 
 • Przepisy prawne regulujące ochronę przed nieuczciwą konkurencją i swobodę działalności gospodarczej:
- Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm. dalej ''ustawa''), 
- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców,
- Ustawa z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. nr 171 poz. 1206). 
 

4. Regulamin tłumaczeń.

Naszym wewnętrznym regulaminem tłumaczeń są ,,Ogólne warunki zlecenia tłumaczeń’’. Są one wiążące dla klienta przy zlecaniu usługi. Prosimy o zapoznanie się z tym regulaminem.  

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA TŁUMACZEŃ

Spis treści

§1. Definicje.
§2. Zlecenie tłumaczenia, opłaty.
§3. Zwrot przedpłaty.
§4. Odstąpienie od umowy.
§5. Reklamacje.
§6. Postanowienia końcowe.

 

§1. Definicje.

Poniższe określenia oznaczają:
a) Zleceniodawca – osoba lub firma zlecająca  dla Agrypa Group - Tłumaczenia techniczne i przysięgłe tłumaczenie pisemne lub ustne,
b) Zleceniobiorca – Agrypa Group - Tłumaczenia techniczne i przysięgłe, przyjmujący zlecenie tłumaczenia od klienta,
c) ,,Ogólne warunki zlecenia tłumaczeń’’ są wewnętrznym regulaminem regulującym całość spraw związanych z wykonaniem zleceń tłumaczeń, reklamacjami oraz umowami zlecenia tłumaczeń pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą,  
d) strona tłumaczenia - dla tłumaczeń zwykłych oraz tekstów specjalistycznych strona do tłumaczenia zawiera 1500 znaków ze spacjami, natomiast dla tłumaczeń przysięgłych strona do tłumaczenia zawiera 1125 znaków ze spacjami.
 

§2. Zlecenie tłumaczenia i opłaty.

 1. ,,Ogólne warunki zlecenia tłumaczeń’’ stanowią integralną część umowy zlecenia tłumaczenia. Złożenie zlecenia tłumaczenia Zleceniobiorcy jest równoznaczne z akceptacją niniejszych ,,Ogólnych warunków zlecenia tłumaczeń’’.
 2. Zleceniodawca może wysłać tekst do przetłumaczenia emailem, telefonem komórkowym lub pocztą w celu wyceny tłumaczenia przez biuro Agrypa Group - Tłumaczenia techniczne i przysięgłe. Najszybciej wyceniany jest tekst w formie elektronicznej poprzez email w załączniku jako dokument Word.     
 3. Minimalne zamówienie tłumaczenia tekstu to jedna strona.
 4. Do czasu realizacji tłumaczenia nie są wliczane niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dzień zlecenia tłumaczenia.
 5. Cena brutto za jedną stronę tłumaczenia tekstu specjalistycznego uzależniona jest od stopnia trudności terminologii oraz ilości terminów zawartych w tłumaczonym dokumencie/tekście. 
 6. Dodatkowa opłata w wysokości 25% jest naliczana w przypadku tekstów napisanych odręcznie i trudnych do odczytania. Zleceniobiorca może odmówić wykonania tłumaczenia tekstu, który jest niemożliwy do odczytania przez tłumacza.
 7. W przypadku tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyłączeniem tekstów sporządzonych pismem technicznym jest naliczana dodatkowa opłata w wysokości 25%. Dla nietypowego układu graficznego dodatkowo 25% dopłaty.
 8. Zleceniodawca zlecając tłumaczenie do 3 stron wpłaca na poczet zleconego tłumaczenia zaliczkę w wysokości 25% wartości całości zlecenia, resztę należności należy uiścić zgodnie z obowiązującym terminem  wykonania tłumaczenia. Dla tłumaczeń powyżej 3 stron wysokość zaliczki wynosi 50% wartości całości zlecenia, resztę należności należy uiścić zgodnie z obowiązującym terminem  wykonania tłumaczenia. Zaliczkę należy wpłacić na konto podane w zakładce ,,Kontakt’’ na stronie www.agrypa-group.eu wyłącznie z rachunku własnego Zleceniodawcy, potwierdzenie przelewu PDF, skan dokumentu wpłaty zaliczki/dokument elektroniczny wpłaty/zdjęcie dokumentu wpłaty (dotyczy trybu przyspieszonego) należy przesłać Zleceniobiorcy.
 9. Wszystkie zlecenia Zleceniobiorca realizuje w następującym trybie czasowym (czas realizacji):
a) Tryb normalny - czas realizacji tłumaczeń jest następujący:
 • do 8 stron łącznie – czas realizacji tłumaczenia do 48 godzin,
 • do 12 stron łącznie - czas realizacji tłumaczenia do 72 godzin,
 • do 16 stron łącznie - czas realizacji tłumaczenia do 96 godzin,
 • powyżej 16 stron – termin realizacji tłumaczenia jest uzgadniany.
b) Tryb przyspieszony - należy uprzednio skonsultować się  telefonicznie lub przez email:
 • tłumaczenie zwykłe przyspieszone (+50% dopłaty) – czas realizacji krótszy o połowę od podanego powyżej, np. zamiast 48 godzin 24 godziny,
 • tłumaczenie na ten sam dzień – 100% dopłaty,
 • tłumaczenie przysięgłe lub specjalistyczne przyspieszone – 100% dopłaty, np. zamiast 72 godzin 36 godzin.
 1. Dla zleceń przez Internet poprzez email obowiązują następujące warunki:
Przy składaniu zlecenia należy uprzednio wycenić swoje tłumaczenie/zlecenie poprzez zakładkę – Wycena tłumaczenia lub przez email/telefon (warunek konieczny). Aby zlecić tłumaczenie/inną czynność np. korektę przez email należy wykonać następujące czynności:
Należy przesłać na email info@agrypa-group.eu wiadomość o zleceniu tłumaczenia lub innej usługi podając następujące dane:
 • zlecenie np. korekty tekstu przez Internet (usługa),
 • dane Zleceniodawcy: imię, nazwisko, nr telefonu,
 • załączyć skan dokumentu (np. tekst do korekty). 
11. W przypadku zlecenia tłumaczenia/innej czynności np. korekty przez email lub formularz (Internet) zawarta umowa zlecenie nie jest ważna, gdy Zleceniodawca nie dotrzymał następujących warunków:  
 • Zleceniodawca nie wycenił uprzednio przed zleceniem swojego tłumaczenia/zlecenia poprzez zakładkę – Wycena tłumaczenia lub przez email/telefon – wymagane.
 • Zleceniodawca nie uzgodnił uprzednio ze Zleceniobiorcą:

- wysokości zaliczki,
- wysokości rabatu %,
- kosztu tłumaczenia/zlecenia,
- terminu odbioru tłumaczenia/zlecenia,
- tłumaczenia z języka na język,
- ilości stron tłumaczenia,
- ilości godzin tłumaczenia ustnego,
- miejsca tłumaczenia ustnego (dokładny adres, w terminie: dzień, miesiąc, rok, godzina).
12. Do zawartej umowy zlecenie przez Internet między stronami Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zawarta umowa przez formularz lub email ma charakter wiążący prawnie obie strony umowy zlecenie.  
13. Do ustalonego terminu zakończenia zlecenia nie wlicza się czasu dostarczenia zlecenia pocztą/kurierem.
14. Wzory umów zlecenie i  zlecenie tłumaczenia przez email - Oświadczenie zleceniodawcy znajdują się w zakładce Biuro tłumaczeń > Umowy i oświadczenie (Odstąpienie od umowy).
15. Dla zleceń z zagranicy składanych przez klienta w innym języku niż polski obowiązują odrębne ,,Warunki zlecenia tłumaczenia’’ i wzory umów.
16. W przypadku przekazania wykonanego tłumaczenia po dokonaniu poprawek przez tłumacza w terminie późniejszym niż ustalony uprzednio z klientem Zleceniodawca (klient) ma prawo zażądać obniżenia opłaty za tłumaczenie z niedotrzymaniem terminu wykonania zlecenia. Opłata za tłumaczenie obniżona zostanie wówczas proporcjonalnie do ilości dni dodatkowych na odbiór tłumaczenia, za każdy dzień jednak nie więcej niż 2,5% wartości całego zlecenia brutto. Wynagrodzenie tłumacza zostanie również obniżone proporcjonalnie do dodatkowych dni na dokonanie poprawek w tłumaczeniu (za każdy dzień obniżenia wynagrodzenia jednak nie więcej niż 2,5% wartości brutto za całe tłumaczenie). Skorygowane tłumaczenie Zleceniodawca (klient) jest zobowiązany odebrać w wyznaczonym przez Agrypa Group terminie. Odbiór poprawionego tłumaczenia w późniejszym terminie nie powoduje dodania tych dni jako dni do pomniejszenia opłaty za tłumaczenie z wadami niezależnie od tego, czy klient nie mógł odebrać tłumaczenia z własnej winy, czy z innego powodu. 
17. Wysyłka tłumaczenia przez Agrypa Group na adres Zleceniodawcy usługi jest nieodpłatna w określonych sytuacjach według informacji podanych na stronie internetowej firmy Agrypa Group. W przypadku konieczności ponownego wysłania przesyłki na adres Zleceniodawcy usługi koszt wysyłki ponosi Zleceniodawca usługi w terminie wskazanym przez Agrypa Group (np. niepoprawny adres odbiorcy przesyłki, niekompletny adres odbiorcy przesyłki itp. przyczyny uniemożliwiające przekazanie przesyłki). Jeżeli przesyłka z tłumaczeniem drugi raz nie będzie mogła być dostarczona na adres Zleceniodawcy usługi z powodu zwrotu przesyłki (np. niepoprawny adres, niekompletny adres Zleceniodawcy usługi i inne przyczyny uniemożliwiające doręczenie przesyłki z tłumaczeniem), to w takim przypadku Agrypa Group ma prawo przekazać wykonane tłumaczenie Zleceniodawcy usługi w biurze (odbiór osobisty przez Zleceniodawcę usługi). Agrypa Group ma prawo wyznaczyć wówczas Zleceniodawcy usługi termin do odbioru tłumaczenia w biurze Agrypa Group z zastrzeżeniem, że w przypadku nieodebrania w wyznaczonym terminie osobiście przez Zleceniodawcę usługi tłumaczenia zostanie ono zniszczone, chyba że Zleceniodawca usługi przedstawi na piśmie nie później niż przed upływem terminu odbioru tłumaczenia np. e-mail przyczyny, dowody, że nie był on w stanie odebrać tłumaczenia w wyznaczonym czasie w biurze Agrypa Group. Wówczas Agrypa Group wyznaczy Zleceniodawcy usługi termin dodatkowy (ostateczny) do odbioru osobiście w biurze wykonanego tłumaczenia. Nieodebranie tłumaczenia przez Zleceniodawcę usługi w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Agrypa Group oznaczać będzie, że Agrypa Group jest uprawniona do zniszczenia tłumaczenia nie odebranego przez Zleceniodawcę usługi.  

§3. Zwrot przedpłaty.

Pobrana przez Zleceniobiorcę przedpłata podlega zwrotowi w terminie do 5 dni roboczych gdy:

 1. niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,

 2. niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony,

 3. jedna ze stron odstąpiła od umowy.

§4. Odstąpienie od umowy.

 1. Obu stronom umowy zlecenie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. 

 2. Zleceniodawca odstępując od umowy musi zwrócić Zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Zleceniodawca musi również zapłacić Zleceniobiorcy stosowną część wynagrodzenia. Część ta musi odpowiadać wykonanej pracy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy bez ważnej przyczyny przez Zleceniodawcę musi on pokryć nie tylko należną część wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy, ale również naprawić wyrządzoną jemu szkodę.

 4. Zleceniobiorca (Agrypa Group) odstępując od umowy bez ważnej przyczyny jest zobowiązany do pokrycia szkody wyrządzonej Zleceniodawcy.

 5. W razie odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca zwraca Zleceniodawcy również koszt dostarczenia tłumaczenia/zlecenia z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wybranym przez Zleceniodawcę sposobie dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia tłumaczenia/zlecenia, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Zleceniobiorca otrzymał wiadomość o decyzji Zleceniodawcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się przez oświadczenie pisemne złożone drugiej stronie. Wzór oświadczenia ,,Odstąpienie od umowy – Oświadczenie’’ znajduje się w zakładce Biuro tłumaczeń > Umowy i oświadczenie (Odstąpienie od umowy). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również złożone w emailu wraz z podpisem składającego takie oświadczenie.  

 7. Jeżeli Zleceniobiorca (Agrypa Group) stwierdzi poważne wady i/lub dużą ilość błędów w tłumaczeniu/zleceniu wykonanym przez tłumacza Agrypa Group może w szczególnych przypadkach odstąpić od umowy wykonania zlecenia tłumaczenia/korekty tłumaczenia i/lub zatrudnić do tłumaczenia innego tłumacza w celu należytego wykonania zlecenia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę (Agrypa Group) musi on zwrócić Zleceniodawcy (klientowi) całość kwoty brutto na poczet zleconego tłumaczenia/złożonego zlecenia w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania za uzasadnione zastosowanie takiej procedury, chyba, że Zleceniodawca (klient) uiścił na poczet tłumaczenia zaliczkę (część opłaty). Wówczas cała kwota brutto na poczet zaliczki podlega zwrotowi na rzecz klienta. 

§5. Reklamacje.

1. Reklamacje są przyjmowane przez Zleceniobiorcę na piśmie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury/rachunku lub od daty odebrania przetłumaczonego tekstu przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniodawca tłumaczenia jest zobligowany podać na piśmie wady w wykonanej usłudze oraz uzasadnić swoją reklamację.
3. Zleceniobiorca dokona niezwłocznie korekty błędów w tekście, usunie wady na koszt własny, przy czym czas wymagany na dokonanie korekty zlecenia nie jest wliczany do czasu realizacji zlecenia tłumaczenia.
4. Po upłynięciu terminu wskazanego w punkcie 1. §5. wszystkie prawa Zleceniodawcy tłumaczenia w związku z wadami tłumaczenia tracą ważność. W takim wypadku wykonane i oddane Zleceniodawcy zlecenie tłumaczenia uznaje się za wykonane prawidłowo i zrealizowane przez Zleceniobiorcę.  
5. Reklamacje przyjmowane przez Zleceniobiorcę nie obejmują układu graficznego przetłumaczonego dokumentu, stylistyki tekstu oraz terminologii użytej w tłumaczeniu, jeśli jest adekwatna. Reklamacje obejmują w szczególności błędy gramatyczne, ortograficzne, merytoryczne, luki w tłumaczonym tekście, a także zaginione fragmenty tekstu u tłumacza.
6. Reklamacje są niezasadne, gdy Zleceniodawca załączy w pliku dokumenty do tłumaczenia/innego zlecenia poprzez Internet, który uniemożliwia ich otwarcie i przeczytanie  w wyniku błędu/defektu (przesyłane dokumenty w załączniku powinny być w dokumencie MS Word, MS PDF, ewentualnie jako skan lub zdjęcie JPEG - zalecane).  
7. Wszelkie trudności związane z realizacją zlecenia przez Zleceniobiorcę będą załatwiane we współpracy ze Zleceniodawcą, który będzie pomagał Zleceniobiorcy w usunięciu trudności w realizacji zlecenia (np. przesłanie dokumentów do tłumaczenia w pliku umożliwiającym ich otwarcie/przesłanie zlecenia tłumaczenia tekstu np. jako zdjęcie/skan).
8. Reklamacja nie jest uwzględniana przez biuro Agrypa Group również w przypadku, jeżeli Zleceniodawca/klient został uprzedzony, że finalna ilość stron po przekładzie tekstu może być wyższa od oszacowanej ilości stron przy zleceniu tłumaczenia tekstu/dokumentu przez Zleceniodawcę (finalna ilość stron przekładu), co może wiązać się z dodatkową dopłatą do ceny wcześniej ustalonej przy zleceniu tłumaczenia przez Zleceniodawcę.  
9. Reklamacja nie jest również możliwa, jeżeli Zleceniodawca w momencie zlecenia tłumaczenia zaakceptował warunki przedstawione przez biuro Agrypa Group dotyczące ceny brutto za tłumaczenie, ilości stron tłumaczenia (ilość oszacowana, niefinalna) oraz wyznaczonego czasu realizacji zlecenia usługi.
 

§6. Postanowienia końcowe.  

1. Dokonanie zapłaty za tłumaczenie lub uiszczenie zaliczki za tłumaczenie jest uznane przez Zleceniobiorcę, gdy:
a) opłata lub zaliczka wpłynęła na rachunek bankowy Zleceniobiorcy zgodnie z ustaloną wysokością i ustalonym terminem,
b) Zleceniodawca przedstawi Zleceniobiorcy dowód wpłaty opłaty  lub zaliczki za tłumaczenie (oryginał), również w formie skanowanej (oryginał) przesłanej Zleceniobiorcy na jego adres poczty elektronicznej lub w formie odczytywalnej (zdjęcie) telefonem (dotyczy opłat lub zaliczek na poczet tłumaczenia do maksymalnej kwoty 500 zł),
c) opłata za tłumaczenie wpłynęła na konto Zleceniobiorcy w innym terminie niż uzgodniony umownie pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, wyłącznie w przypadku faktycznie niezależnym od Zleceniodawcy (np. wina banku – awaria systemu banku). Maksymalne przesunięcie terminu wpływu opłaty za tłumaczenie może wynieść 2 dni robocze. 
2. Zleceniobiorca ma prawo dochodzenia płatności za swoje usługi oraz naliczania ustawowych odsetek od zaległych należności zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Zleceniodawcy oraz danych osobowych pozostałych osób zawartych we wszystkich dokumentach do tłumaczenia zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zleceniodawca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub zmiany. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych są szczegółowo spisane w dokumencie RODO znajdującym się w zakładce RODO na dole strony www.agrypa-group.eu. 
4. ,,Ogólne warunki zlecenia tłumaczeń’’ obowiązują od 01.01.2019 r. Każda ich zmiana musi być ogłoszona przez Zleceniobiorcę na stronie www.agrypa-group.eu z podaniem daty zmiany (dzień/miesiąc/rok).
5. W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
6. Spory pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
7. Do niniejszych postanowień zastosowanie mają przepisy prawne:
a) Ustawa z dnia 18.05.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93),
b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 

5. Rozwiązywanie sporów.

  1. Agrypa Group stara się w przypadku jakichkolwiek sporów z usługobiorcą/klientem rozwiązywać je polubownie.
  2. Spory i kwestie sporne mogą być rozwiązywane przy wzajemnym poszanowaniu interesów obu stron i w atmosferze umożliwiającej porozumienie obu stron sporu.
  3. Obie strony sporu powinny dążyć do pozasądowego rozwiązania sporu.
  4. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu usługobiorca/klient może zgłosić sprawę sporną do:
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Szczecinie ►
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 
 • Rozpoznanie sporu za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej – Online Dispute Resolution 


Dane adresowe i kontaktowe Agrypa Group: 
Pl. Hołdu Pruskiego 8/403

70-550 Szczecin
E-mail: info@agrypa-group.eu

Tel. 0048-691-817-809


 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies