Ogólne warunki zlecenia tłumaczeń

Ogólne warunki zlecenia tłumaczeń
♦ Tłumacze przysięgli Szczecin ♦ Agrypa Group ♦
 

Ogólne warunki zlecenia tłumaczeń Agrypa Group zostały spisane przez właściciela firmy Agrypa Group w dniu 28.12.2018 r. Obowiązują one od dnia 01.01.2019 r. do odwołania/wprowadzenia zmian. Są one podane do wiadomości klientów na stronie www.agrypa-group.eu w zakładce ''Biuro tłumaczeń''. 
 

Spis treści

§1. Definicje.
§2. Zlecenie tłumaczenia, opłaty.
§3. Zwrot przedpłaty.
§4. Odstąpienie od umowy.
§5. Reklamacje.
§6. Postanowienia końcowe.

 

§1. Definicje.

Poniższe określenia oznaczają:
a) Zleceniodawca – osoba lub firma zlecająca  dla Agrypa Group - Tłumaczenia techniczne i przysięgłe tłumaczenie pisemne lub ustne,
b) Zleceniobiorca – Agrypa Group - Tłumaczenia techniczne i przysięgłe, przyjmujący zlecenie tłumaczenia od klienta,
c) ,,Ogólne warunki zlecenia tłumaczeń’’ są wewnętrznym regulaminem regulującym całość spraw związanych z wykonaniem zleceń tłumaczeń, reklamacjami oraz umowami zlecenia tłumaczeń pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą,  
d) strona tłumaczenia - dla tłumaczeń zwykłych oraz tekstów specjalistycznych strona do tłumaczenia zawiera 1500 znaków ze spacjami, natomiast dla tłumaczeń przysięgłych strona do tłumaczenia zawiera 1125 znaków ze spacjami.
 

§2. Zlecenie tłumaczenia i opłaty.

 1. ,,Ogólne warunki zlecenia tłumaczeń’’ stanowią integralną część umowy zlecenia tłumaczenia. Złożenie zlecenia tłumaczenia Zleceniobiorcy jest równoznaczne z akceptacją niniejszych ,,Ogólnych warunków zlecenia tłumaczeń’’.
 2. Zleceniodawca może wysłać tekst do przetłumaczenia emailem, telefonem komórkowym lub pocztą w celu wyceny tłumaczenia przez biuro Agrypa Group - Tłumaczenia techniczne i przysięgłe. Najszybciej wyceniany jest tekst w formie elektronicznej poprzez email w załączniku jako dokument Word.     
 3. Minimalne zamówienie tłumaczenia tekstu to jedna strona.
 4. Do czasu realizacji tłumaczenia nie są wliczane niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dzień zlecenia tłumaczenia.
 5. Cena brutto za jedną stronę tłumaczenia tekstu specjalistycznego uzależniona jest od stopnia trudności terminologii oraz ilości terminów zawartych w tłumaczonym dokumencie/tekście. 
 6. Dodatkowa opłata w wysokości 25% jest naliczana w przypadku tekstów napisanych odręcznie i trudnych do odczytania. Zleceniobiorca może odmówić wykonania tłumaczenia tekstu, który jest niemożliwy do odczytania przez tłumacza.
 7. W przypadku tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyłączeniem tekstów sporządzonych pismem technicznym jest naliczana dodatkowa opłata w wysokości 25%. Dla nietypowego układu graficznego dodatkowo 25% dopłaty.
 8. Zleceniodawca zlecając tłumaczenie do 3 stron wpłaca na poczet zleconego tłumaczenia zaliczkę w wysokości 25% wartości całości zlecenia, resztę należności należy uiścić zgodnie z obowiązującym terminem  wykonania tłumaczenia. Dla tłumaczeń powyżej 3 stron wysokość zaliczki wynosi 50% wartości całości zlecenia, resztę należności należy uiścić zgodnie z obowiązującym terminem  wykonania tłumaczenia. Zaliczkę należy wpłacić na konto podane w zakładce ,,Kontakt’’ na stronie www.agrypa-group.eu wyłącznie z rachunku własnego Zleceniodawcy, potwierdzenie przelewu PDF, skan dokumentu wpłaty zaliczki/dokument elektroniczny wpłaty/zdjęcie dokumentu wpłaty (dotyczy trybu przyspieszonego) należy przesłać Zleceniobiorcy.
 9. Wszystkie zlecenia Zleceniobiorca realizuje w następującym trybie czasowym (czas realizacji):
a) Tryb normalny - czas realizacji tłumaczeń jest następujący:
 • do 8 stron łącznie – czas realizacji tłumaczenia do 48 godzin,
 • do 12 stron łącznie - czas realizacji tłumaczenia do 72 godzin,
 • do 16 stron łącznie - czas realizacji tłumaczenia do 96 godzin,
 • powyżej 16 stron – termin realizacji tłumaczenia jest uzgadniany.
b) Tryb przyspieszony - należy uprzednio skonsultować się  telefonicznie lub przez email:
 • tłumaczenie zwykłe przyspieszone (+50% dopłaty) – czas realizacji krótszy o połowę od podanego powyżej, np. zamiast 48 godzin 24 godziny,
 • tłumaczenie na ten sam dzień – 100% dopłaty,
 • tłumaczenie przysięgłe lub specjalistyczne przyspieszone – 100% dopłaty, np. zamiast 72 godzin 36 godzin.
 1. Dla zleceń przez Internet poprzez email obowiązują następujące warunki:
Przy składaniu zlecenia należy uprzednio wycenić swoje tłumaczenie/zlecenie poprzez zakładkę – Wycena tłumaczenia lub przez email/telefon (warunek konieczny). Aby zlecić tłumaczenie/inną czynność np. korektę przez email należy wykonać następujące czynności:
Należy przesłać na email info@agrypa-group.eu wiadomość o zleceniu tłumaczenia lub innej usługi podając następujące dane:
 • zlecenie np. korekty tekstu przez Internet (usługa),
 • dane Zleceniodawcy: imię, nazwisko, nr telefonu,
 • załączyć skan dokumentu (np. tekst do korekty). 
11. W przypadku zlecenia tłumaczenia/innej czynności np. korekty przez email lub formularz (Internet) zawarta umowa zlecenie nie jest ważna, gdy Zleceniodawca nie dotrzymał następujących warunków:  
 • Zleceniodawca nie wycenił uprzednio przed zleceniem swojego tłumaczenia/zlecenia poprzez zakładkę – Wycena tłumaczenia lub przez email/telefon – wymagane.
 • Zleceniodawca nie uzgodnił uprzednio ze Zleceniobiorcą:

- wysokości zaliczki,
- wysokości rabatu %,
- kosztu tłumaczenia/zlecenia,
- terminu odbioru tłumaczenia/zlecenia,
- tłumaczenia z języka na język,
- ilości stron tłumaczenia,
- ilości godzin tłumaczenia ustnego,
- miejsca tłumaczenia ustnego (dokładny adres, w terminie: dzień, miesiąc, rok, godzina).
12. Do zawartej umowy zlecenie przez Internet między stronami Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zawarta umowa przez formularz lub email ma charakter wiążący prawnie obie strony umowy zlecenie.  
13. Do ustalonego terminu zakończenia zlecenia nie wlicza się czasu dostarczenia zlecenia pocztą/kurierem.
14. Wzory umów zlecenie i  zlecenie tłumaczenia przez email - Oświadczenie zleceniodawcy znajdują się w zakładce Biuro tłumaczeń > Umowy i oświadczenie (Odstąpienie od umowy).
15. Dla zleceń z zagranicy składanych przez klienta w innym języku niż polski obowiązują odrębne ,,Warunki zlecenia tłumaczenia’’ i wzory umów.
16. W przypadku przekazania wykonanego tłumaczenia po dokonaniu poprawek przez tłumacza w terminie późniejszym niż ustalony uprzednio z klientem Zleceniodawca (klient) ma prawo zażądać obniżenia opłaty za tłumaczenie z niedotrzymaniem terminu wykonania zlecenia. Opłata za tłumaczenie obniżona zostanie wówczas proporcjonalnie do ilości dni dodatkowych na odbiór tłumaczenia, za każdy dzień jednak nie więcej niż 2,5% wartości całego zlecenia brutto. Wynagrodzenie tłumacza zostanie również obniżone proporcjonalnie do dodatkowych dni na dokonanie poprawek w tłumaczeniu (za każdy dzień obniżenia wynagrodzenia jednak nie więcej niż 2,5% wartości brutto za całe tłumaczenie). Skorygowane tłumaczenie Zleceniodawca (klient) jest zobowiązany odebrać w wyznaczonym przez Agrypa Group terminie. Odbiór poprawionego tłumaczenia w późniejszym terminie nie powoduje dodania tych dni jako dni do pomniejszenia opłaty za tłumaczenie z wadami niezależnie od tego, czy klient nie mógł odebrać tłumaczenia z własnej winy, czy z innego powodu. 
17. Wysyłka tłumaczenia przez Agrypa Group na adres Zleceniodawcy usługi jest nieodpłatna w określonych sytuacjach według informacji podanych na stronie internetowej firmy Agrypa Group. W przypadku konieczności ponownego wysłania przesyłki na adres Zleceniodawcy usługi koszt wysyłki ponosi Zleceniodawca usługi w terminie wskazanym przez Agrypa Group (np. niepoprawny adres odbiorcy przesyłki, niekompletny adres odbiorcy przesyłki itp. przyczyny uniemożliwiające przekazanie przesyłki). Jeżeli przesyłka z tłumaczeniem drugi raz nie będzie mogła być dostarczona na adres Zleceniodawcy usługi z powodu zwrotu przesyłki (np. niepoprawny adres, niekompletny adres Zleceniodawcy usługi i inne przyczyny uniemożliwiające doręczenie przesyłki z tłumaczeniem), to w takim przypadku Agrypa Group ma prawo przekazać wykonane tłumaczenie Zleceniodawcy usługi w biurze (odbiór osobisty przez Zleceniodawcę usługi). Agrypa Group ma prawo wyznaczyć wówczas Zleceniodawcy usługi termin do odbioru tłumaczenia w biurze Agrypa Group z zastrzeżeniem, że w przypadku nieodebrania w wyznaczonym terminie osobiście przez Zleceniodawcę usługi tłumaczenia zostanie ono zniszczone, chyba że Zleceniodawca usługi przedstawi na piśmie nie później niż przed upływem terminu odbioru tłumaczenia np. e-mail przyczyny, dowody, że nie był on w stanie odebrać tłumaczenia w wyznaczonym czasie w biurze Agrypa Group. Wówczas Agrypa Group wyznaczy Zleceniodawcy usługi termin dodatkowy (ostateczny) do odbioru osobiście w biurze wykonanego tłumaczenia. Nieodebranie tłumaczenia przez Zleceniodawcę usługi w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Agrypa Group oznaczać będzie, że Agrypa Group jest uprawniona do zniszczenia tłumaczenia nie odebranego przez Zleceniodawcę usługi. 

§3. Zwrot przedpłaty.

Pobrana przez Zleceniobiorcę przedpłata podlega zwrotowi w terminie do 5 dni roboczych gdy:

 1. niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,

 2. niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony,

 3. jedna ze stron odstąpiła od umowy.

§4. Odstąpienie od umowy.

 1. Obu stronom umowy zlecenie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. 

 2. Zleceniodawca odstępując od umowy musi zwrócić Zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Zleceniodawca musi również zapłacić Zleceniobiorcy stosowną część wynagrodzenia. Część ta musi odpowiadać wykonanej pracy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy bez ważnej przyczyny przez Zleceniodawcę musi on pokryć nie tylko należną część wynagrodzenia dla Zleceniobiorcy, ale również naprawić wyrządzoną jemu szkodę.

 4. Zleceniobiorca (Agrypa Group) odstępując od umowy bez ważnej przyczyny jest zobowiązany do pokrycia szkody wyrządzonej Zleceniodawcy.

 5. W razie odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca zwraca Zleceniodawcy również koszt dostarczenia tłumaczenia/zlecenia z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wybranym przez Zleceniodawcę sposobie dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia tłumaczenia/zlecenia, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Zleceniobiorca otrzymał wiadomość o decyzji Zleceniodawcy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy wykonuje się przez oświadczenie pisemne złożone drugiej stronie. Wzór oświadczenia ,,Odstąpienie od umowy – Oświadczenie’’ znajduje się w zakładce Biuro tłumaczeń > Umowy i oświadczenie (Odstąpienie od umowy). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również złożone w emailu wraz z podpisem składającego takie oświadczenie.  

 7. Jeżeli Zleceniobiorca (Agrypa Group) stwierdzi poważne wady i/lub dużą ilość błędów w tłumaczeniu/zleceniu wykonanym przez tłumacza Agrypa Group może w szczególnych przypadkach odstąpić od umowy wykonania zlecenia tłumaczenia/korekty tłumaczenia i/lub zatrudnić do tłumaczenia innego tłumacza w celu należytego wykonania zlecenia. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę (Agrypa Group) musi on zwrócić Zleceniodawcy (klientowi) całość kwoty brutto na poczet zleconego tłumaczenia/złożonego zlecenia w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania za uzasadnione zastosowanie takiej procedury, chyba, że Zleceniodawca (klient) uiścił na poczet tłumaczenia zaliczkę (część opłaty). Wówczas cała kwota brutto na poczet zaliczki podlega zwrotowi na rzecz klienta. 

§5. Reklamacje.

1. Reklamacje są przyjmowane przez Zleceniobiorcę na piśmie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury/rachunku lub od daty odebrania przetłumaczonego tekstu przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniodawca tłumaczenia jest zobligowany podać na piśmie wady w wykonanej usłudze oraz uzasadnić swoją reklamację.
3. Zleceniobiorca dokona niezwłocznie korekty błędów w tekście, usunie wady na koszt własny, przy czym czas wymagany na dokonanie korekty zlecenia nie jest wliczany do czasu realizacji zlecenia tłumaczenia.
4. Po upłynięciu terminu wskazanego w punkcie 1. §5. wszystkie prawa Zleceniodawcy tłumaczenia w związku z wadami tłumaczenia tracą ważność. W takim wypadku wykonane i oddane Zleceniodawcy zlecenie tłumaczenia uznaje się za wykonane prawidłowo i zrealizowane przez Zleceniobiorcę.  
5. Reklamacje przyjmowane przez Zleceniobiorcę nie obejmują układu graficznego przetłumaczonego dokumentu, stylistyki tekstu oraz terminologii użytej w tłumaczeniu, jeśli jest adekwatna. Reklamacje obejmują w szczególności błędy gramatyczne, ortograficzne, merytoryczne, luki w tłumaczonym tekście, a także zaginione fragmenty tekstu u tłumacza.
6. Reklamacje są niezasadne, gdy Zleceniodawca załączy w pliku dokumenty do tłumaczenia/innego zlecenia poprzez Internet, który uniemożliwia ich otwarcie i przeczytanie  w wyniku błędu/defektu (przesyłane dokumenty w załączniku powinny być w dokumencie MS Word, MS PDF, ewentualnie jako skan lub zdjęcie JPEG - zalecane).  
7. Wszelkie trudności związane z realizacją zlecenia przez Zleceniobiorcę będą załatwiane we współpracy ze Zleceniodawcą, który będzie pomagał Zleceniobiorcy w usunięciu trudności w realizacji zlecenia (np. przesłanie dokumentów do tłumaczenia w pliku umożliwiającym ich otwarcie/przesłanie zlecenia tłumaczenia tekstu np. jako zdjęcie/skan).
8. Reklamacja nie jest uwzględniana przez biuro Agrypa Group również w przypadku, jeżeli Zleceniodawca/klient został uprzedzony, że finalna ilość stron po przekładzie tekstu może być wyższa od oszacowanej ilości stron przy zleceniu tłumaczenia tekstu/dokumentu przez Zleceniodawcę (finalna ilość stron przekładu), co może wiązać się z dodatkową dopłatą do ceny wcześniej ustalonej przy zleceniu tłumaczenia przez Zleceniodawcę.  
9. Reklamacja nie jest również możliwa, jeżeli Zleceniodawca w momencie zlecenia tłumaczenia zaakceptował warunki przedstawione przez biuro Agrypa Group dotyczące ceny brutto za tłumaczenie, ilości stron tłumaczenia (ilość oszacowana, niefinalna) oraz wyznaczonego czasu realizacji zlecenia usługi.
 

§6. Postanowienia końcowe.  

1. Dokonanie zapłaty za tłumaczenie lub uiszczenie zaliczki za tłumaczenie jest uznane przez Zleceniobiorcę, gdy:
a) opłata lub zaliczka wpłynęła na rachunek bankowy Zleceniobiorcy zgodnie z ustaloną wysokością i ustalonym terminem,
b) Zleceniodawca przedstawi Zleceniobiorcy dowód wpłaty opłaty  lub zaliczki za tłumaczenie (oryginał), również w formie skanowanej (oryginał) przesłanej Zleceniobiorcy na jego adres poczty elektronicznej lub w formie odczytywalnej (zdjęcie) telefonem (dotyczy opłat lub zaliczek na poczet tłumaczenia do maksymalnej kwoty 500 zł),
c) opłata za tłumaczenie wpłynęła na konto Zleceniobiorcy w innym terminie niż uzgodniony umownie pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, wyłącznie w przypadku faktycznie niezależnym od Zleceniodawcy (np. wina banku – awaria systemu banku). Maksymalne przesunięcie terminu wpływu opłaty za tłumaczenie może wynieść 2 dni robocze. 
2. Zleceniobiorca ma prawo dochodzenia płatności za swoje usługi oraz naliczania ustawowych odsetek od zaległych należności zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Zleceniodawcy oraz danych osobowych pozostałych osób zawartych we wszystkich dokumentach do tłumaczenia zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zleceniodawca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub zmiany. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych są szczegółowo spisane w dokumencie RODO znajdującym się w zakładce RODO na dole strony www.agrypa-group.eu. 
4. ,,Ogólne warunki zlecenia tłumaczeń’’ obowiązują od 01.01.2019 r. Każda ich zmiana musi być ogłoszona przez Zleceniobiorcę na stronie www.agrypa-group.eu z podaniem daty zmiany (dzień/miesiąc/rok).
5. W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
6. Spory pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
7. Do niniejszych postanowień zastosowanie mają przepisy prawne:
a) Ustawa z dnia 18.05.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93),
b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
c) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
8. Miejsce na wpisanie daty zmiany ,,Ogólnych warunków zlecenia tłumaczeń’’: 18.08.2023r. Administrator strony 
 

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies