Kantor

Kantor

♦ Kantor wymiany walut online Szczecin ♦ Agrypa Group ♦ www.agrypa-group.eu ♦

 

TABELA KURSÓW WYMIANY WALUT 
27.02.2021 - 16:02 sobota

waluta

KUPNO

SPRZEDAŻ

euro (UE)

4,5014

4,5240

funt brytyjski (GBP)

5,1436

-


 • WYMIANA WALUT BEZ ZAKŁADANIA KONTA I PROWIZJI ZA WYMIANĘ. 
 • Wymiana walut od poniedziałku do soboty 24h. 
 • Wymiana walut przez stronę www.agrypa-group.eu odbywa się w oparciu o ,,Regulamin wymiany walut’’ (dokument prawny).  
 • Najszybciej i przeważnie bez opłat w danym banku realizowane są e-przelewy dla złotego i walut dla kont w tym samym banku (przelew natychmiastowy - należy zapoznać się z informacją podaną poniżej: opłaty banków).  
 • Tabele opłat i prowizji banków w 2020 r. (Alior Bank, Bank BNP Paribas, Millennium, PKO BP). 
 • Środki pieniężne do wymiany waluty można przelać do następujących banków (strony www - bezpieczne logowanie):     
 
 Numery rachunków bankowych są podane w zakładce ,,Kontakt’’ na stronie www.agrypa-group.eu.

I. Jak zlecić wymianę waluty?
II. RODO.
III. Czas realizacji transakcji.
IV. Zlecenie wymiany waluty (formularz). 
V. Regulamin wymiany walut Agrypa Group. 

 I. Jak zlecić wymianę waluty?

 • Aby zlecić wymianę waluty nie musisz zakładać konta i opłacać prowizji za wymianę.
 • Pobierz formularz zlecenia wymiany waluty znajdujący się poniżej, wypełnij go, podpisz i wyślij na adres info@agrypa-group.eu, możesz również wysłać skan lub zdjęcie formularza ze swojego emaila podanego w formularzu zlecenia. Formularz zlecenia należy wypełnić kompletnie i sprawdzić 2 razy poprawność wpisanych danych, aby uniknąć np. błędów w fakturze/rachunku itp.
 • Agrypa Group po otrzymaniu formularza zlecenia wymiany waluty sprawdzi dane podane w formularzu i wyśle do zleceniodawcy (klienta) na jego email potwierdzenie przyjęcia zlecenia.
 • Następnie musisz przelać środki do wymiany lub wpłacić je bezpośrednio w banku na konto Agrypa Group podane w zakładce ,,Kontakt’’. W tytule przelewu należy podać: Zlecenie wymiany waluty na walutę, kwota wymiany. Na przekazanie środków masz 3 dni robocze od poniedziałku do piątku (72 godziny), po tym czasie zlecenie zostanie anulowane, jeśli nie przekażesz środków do wymiany. Zalecamy przelew środków w ramach tego samego banku (przelew natychmiastowy). 
 • Agrypa Group po otrzymaniu środków do wymiany przekaże na twoje konto środki według twojego zlecenia wymiany zgodnie z kursem wymiany z dnia zlecenia. Przekazanie środków nastąpi jak najszybciej na twoje konto (obszar Polski). Najszybciej realizowane są przelewy dla rachunków w tym samym banku (praktycznie natychmiastowo), natomiast przelewy dla rachunków w różnych bankach realizowane są dla złotówki do 24 godzin, dla walut obcych do 72 godzin. Dlatego zalecamy wybranie rachunku w tym samym banku jaki my mamy (patrz powyżej).
 • Na twoje życzenie Agrypa Group może wystawić rachunek lub fakturę.
 
Ważne:
 • Przed zleceniem wymiany waluty klient powinien zapoznać się z ,,Regulaminem wymiany walut Agrypa Group’’ i ,,RODO’’.
 • Dokonując przelewu klient powinien dwa razy sprawdzić poprawność danych odbiorcy przelewu i nr konta bankowego – zakładka ,,Kontakt’’.
 • Agrypa Group nie odpowiada za błędnie podany nr rachunku przez klienta w przelewie oraz za opóźnienia w przekazie środków do wymiany niezależne od Agrypa Group (np. awaria systemu informatycznego banku). 
 • Po dokonaniu przelewu środków do wymiany na konto Agrypa Group nie ma już możliwości anulowania zlecenia.
 • Agrypa Group wymienia waluty w kwocie maksymalnej o równowartości:
      a. 15000 złotych polskich przy wymianie euro (np. maksymalnie 3529,41 euro po kursie 4,25 zł),
      b. 20000 złotych polskich przy wymianie funta brytyjskiego (np. 4040,40 funtów brytyjskich po kursie 4,95 zł).
 • Minimalna kwota wymiany dla poniżej podanych walut wynosi:
 • 100 jednostek waluty dla euro,
 • 100 jednostek waluty dla funta brytyjskiego.   
 • Klient realizując przelew walutowy powinien wykonać go w opcji kosztowej SHA - zalecane (koszty dzielone są na pół – zleceniodawca pokrywa koszty swojego banku, natomiast odbiorca pokrywa koszty banku wg tabeli opłat i prowizji banku, w którym ma konto walutowe).
 • Przelewy w euro należy wykonywać w systemie rozliczeń SEPA.
 
Informacje banków dotyczące przelewów w systemie SEPA:

II. RODO.


III. Czas realizacji transakcji. 

 • Zlecone transakcje wykonujemy niezwłocznie po otrzymaniu na nasze konto bankowe środków pieniężnych do wymiany waluty zgodnie ze zleceniem klienta i kursem z dnia zlecenia. Czas realizacji przelewu zależy od banku, do którego jest on wykonywany.
 • Czas przelewu jest najkrótszy dla przelewu między rachunkami tego samego banku (przelew natychmiastowy).
 • W przypadku kont w różnych bankach czas ten może się wydłużyć do 24 godzin (dzień roboczy od poniedziałku do piątku) dla przelewu w złotówkach.
 • Natomiast w przypadku przelewów walutowych czas realizacji przelewu może wynieść do 72 godzin (3 dni robocze od poniedziałku do piątku).    


IV. Zlecenie wymiany waluty (formularz)


V. Regulamin wymiany walut Agrypa Group. 

 1. Regulamin wymiany walut Agrypa Group stanowi integralną część zlecenia wymiany walut obcych na złote polskie lub odwrotnie. Wysłanie przez klienta zlecenia wymiany waluty na adres info@agrypa-group.eu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Dotyczy to również wysłania zdjęcia lub skanu zlecenia wymiany waluty na adres info@agrypa-group.eu.
 2. Wymiana walut następuje według kursu wymiany obowiązującego w danym dniu na stronie www.agrypa-group.eu w zakładce ,,Kantor’’ (kurs zmieniany codziennie). Kurs danej waluty może być zmieniany w ciągu dnia (podana data zmiany: dzień, miesiąc, rok, czas: godzina, minuty). Obsługa i realizacja wymiany walut odbywa się od poniedziałku do soboty przez całą dobę. Wymiana waluty odbywa się w drodze przelewu środków z konta zleceniodawcy (klienta) na rachunek bankowy zleceniobiorcy (Agrypa Group) podany na stronie www.agrypa-group.eu w zakładce ,,Kontakt’’. Zleceniodawca musi podać w tytule przelewu ,,Zlecenie wymiany waluty na walutę – kwota wymiany cyframi’’. Po dokonaniu wymiany waluty przez Agrypa Group nastąpi przelew środków zgodnie ze zleceniem klienta na jego rachunek bankowy podany w przelewie lub wpłacie waluty na konto Agrypa Group.
 3. Klient może na swój koszt:
 1. przelać środki w danej walucie na rachunek Agrypa Group lub
 2. wpłacić je bezpośrednio w banku: 
      - BNP Paribas Bank Polska S.A. (złoty, euro), 
      - Bank Millennium S.A. (złoty, euro, funt brytyjski) lub
 1. Agrypa Group nie prowadzi wymiany walut w swoim biurze (Pl. Hołdu Pruskiego 8/403, 70-550 Szczecin).
 2. Jeżeli klient zleci w Agrypa Group wymianę waluty i przeleje środki lub je wpłaci w banku na konto zleceniobiorcy, to wówczas nie ma możliwości anulowania takiego zlecenia (zlecenie w trybie realizacji).
 3. Jeśli klient zleci w Agrypa Group wymianę waluty, to przelew środków lub wpłata środków musi być dokonana przez klienta na konto Agrypa Group w maksymalnym terminie 3 dni roboczych od poniedziałku do piątku: 72 godziny, w przeciwnym wypadku zlecenie zostanie anulowane bezterminowo przez Agrypa Group.
 4. Klient ma prawo dokonać wpłaty środków lub zlecić ich przelew na konto Agrypa Group w celu wymiany wyłącznie po odebraniu na swój email pisemnego potwierdzenia od Agrypa Group o przyjęciu zlecenia wymiany waluty wysłanego z emaila info@agrypa-group.eu. Agrypa Group nie zwraca środków przelanych na swoje konta bankowe podane w zakładce ,,Kontakt’’, jeżeli klient dokonał przelewu lub wpłaty środków na konto Agrypa Group bez otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zlecenia wymiany waluty od Agrypa Group.
 5. Aby skutecznie zlecić wymianę waluty w Agrypa Group klient jest zobowiązany wypełnić kompletnie formularz zlecenia wymiany waluty, podpisać go czytelnie, zaakceptować RODO (ochrona danych osobowych) i niniejszy regulamin wymiany walut i wysłać formularz lub skan/zdjęcie wypełnionego formularza na email info@agrypa-group.eu.
 6. W Agrypa Group można dokonywać wymiany walut bez zakładania konta. Za dokonanie wymiany waluty Agrypa Group nie pobiera opłat i prowizji.
 7. Zleceniodawca (klient) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agrypa Group w celu realizacji zlecenia wymiany walut.
 8. Agrypa Group przelewa niezwłocznie środki dla klienta w ramach wymiany waluty po otrzymaniu środków na swoje konto bankowe w maksymalnym terminie do 72 godzin w dzień roboczy od poniedziałku do piątku (obszar Polski). Najszybciej wykonywane są przelewy dla kont w tym samym banku (przelew natychmiastowy). Agrypa Group nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w przekazie środków dla klienta niezależne od Agrypa Group np. awaria systemu informatycznego banku lub z innej przyczyny całkowicie niezależnej od Agrypa Group np. siła wyższa ,,klęska żywiołowa’’. 
 9. Agrypa Group nie jest płatnikiem podatku VAT. Na życzenie klienta Agrypa Group może wysłać fakturę lub rachunek klientowi pocztą tradycyjną. 
 10. Agrypa Group dokonuje wymiany waluty dla klienta posiadającego rachunek bankowy w Polsce. Każda ze stron zlecenia (klient lub Agrypa Group) ponosi na swój koszt ewentualne opłaty za przelew środków do wymiany lub wpłatę środków na konto odbiorcy. W przypadku obciążenia przez bank kosztami Agrypa Group za przelew dokonany przez klienta, Agrypa Group potrąci taką samą kwotę w danej walucie ze środków przekazanych przez klienta do wymiany waluty. W związku z tym klient powinien przed dokonaniem przelewu lub wpłaty środków w banku upewnić się, że odbiorca środków do wymiany waluty nie zostanie obciążony kosztami przez bank za odbiór tych środków pieniężnych.
 11. Agrypa Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej i materialnej, jeżeli środki przelane przez klienta nie trafią na konto bankowe Agrypa Group z przyczyn niezależnych od Agrypa Group np. błędnie wpisany nr konta bankowego w przelewie oraz innych przyczyn leżących po stronie klienta lub podmiotu trzeciego.
 12. Niniejszy regulamin ma charakter wiążący prawnie obie strony zlecenia wymiany waluty (Agrypa Group i klient indywidualny lub firma).
 13. Minimalna kwota wymiany dla poniżej podanych walut wynosi:
 1. 100 jednostek waluty dla euro,
 2. 100 jednostek waluty dla funta brytyjskiego.   
 1. Wymiana walut przez Agrypa Group objęta jest następującymi przepisami prawa polskiego:
    - prawo dewizowe,
    - ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
    - ustawa o ochronie niektórych praw konsumenckich,
    - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
    - ustawa o ochronie danych osobowych,
    - kodeks cywilny.
 1. Agrypa Group wymienia waluty w kwocie maksymalnej o równowartości:
 1. 15000 złotych polskich przy wymianie euro (np. maksymalnie 3529,41 euro po kursie 4,25zł),
 2. 20000 złotych polskich przy wymianie funta brytyjskiego (np. 4040,40 funtów brytyjskich po kursie 4,9500 zł).
 1. Reklamacje przyjmowane są przez Agrypa Group na piśmie wyłącznie na adres email info@agrypa-group.eu. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji na wyżej podany email. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na email klienta podany w zleceniu wymiany waluty.  
 2. W uzasadnionych przypadkach np. składanie przez zleceniodawcę fikcyjnych zleceń Agrypa Group ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia wymiany waluty bez podania przyczyny. Agrypa Group może również podjąć kroki prawne przeciwko zleceniodawcy w przypadku utrudniania prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wymiany walut np. duża ilość składanych fikcyjnych zleceń.
 3. Agrypa Group może w uzasadnionych przypadkach odmówić przyjęcia zlecenia wymiany waluty bez podania przyczyny lub w przypadku skumulowania bardzo dużej ilości zleceń równocześnie w tym samym czasie obsługi wymiany walut z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia zlecenia. 
 4. Agrypa Group może również odmówić przyjęcia zlecenia w przypadku przekroczenia limitu kwoty wymiany walut określonego w punkcie 19. 
 5. Formularz zlecenia wymiany waluty jest dokumentem prawnym. W związku z tym przesyłanie na email info@agrypa-group.eu wypełnionego formularza lub skanu wypełnionego formularza z nieprawdziwymi danymi jest poświadczaniem nieprawdy.  
 6. W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy prawne obowiązujące w Polsce, w szczególności polski Kodeks Cywilny i Ustawa o ochronie niektórych praw konsumenckich.
 7. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 25-01-2020r. do odwołania lub zmiany na stronie www.agrypa-group.eu.
Data ostatniej zmiany regulaminu: 30-11-2020r.  (Administrator strony) 
 
 
Agrypa Group - Kantor wymiany walut Szczecin, kantory wymiany walut Szczecin, wymiana walut Szczecin, kurs euro Szczecin, kurs funta Szczecin, kursy walut Szczecin, kursy walut online, kantor walutowy Szczecin, kantor online Szczecin, kantory online Szczecin, kursy wymiany walut Szczecin, kursy walut kantory Szczecin.  

Kontakt

Sprawdź co możemy zrobić dla Ciebie

WYŚLIJ ZAPYTANIE
lub zadzwoń 0048-691-817-809
Używamy Cookies